Acces la reţea

Dreptul agenţilor economici care produc si furnizează energie electrica sau termica, precum si al consumatorilor de energie electrica sau termica de a se racorda si de a folosi, in condiţiile legii, reţelele de transport si distribuţie (sursa: http://www.anre.ro/).

Acord de confidenţialitate

Documentul semnat în comun de către S.C.() şi solicitantul de acces la reţea în privinţa obligaţiilor reciproce pe care şi le asumă de a respecta confidenţialitatea unor date şi informaţii (sursa: http://www.anre.ro/).

Acord de furnizare energie termica

Acord scris, emis de către producător în legătură cu posibilităţile de livrare din instalaţiile sale de energie termică sub forma de abur, apă fierbinte sau apa caldă unui furnizor sau direct unui consumator (sursa: http://www.anre.ro/).

Acordul de grant

Contract încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, în numele României, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în calitate de agenţie de implementare pentru Fondul Global de Mediu, prin care acesta din urmă acordă României asistenţă financiară nerambursabilă pentru finanţarea Proiectului de eficienţă energetică (sursa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I – nr. 644 din 15 octombrie 2001).

Acordul subsidiar de grant

Contract încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi Fond, prin care se transferă fondurile din asistenţă nerambursabilă primite de România de la Fondul Global de Mediu pentru implementarea Proiectului de eficienţă energetică aprobat (sursa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I – nr. 644 din 15 octombrie 2001).

Acreditarea consumatorului eligibil

Acordarea dreptului unui consumator de a contracta direct cu un furnizor energia necesară, în baza Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili (sursa: http://www.anre.ro/).

Activ

(1) Orice bun sau drept cu valoare monetară pentru posesorul său. (2) Activ suport la care este specificată data scadenţei (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Active lichide

Subcategorie a activelor curente care sunt cunoscute sub numele de active curente imediate. Activele lichide există sub formă de numerar sau alte elemente care pot fi convertite în numerar. Totalul activelor lichide reprezintă un element important în calcularea ratei lichidităţii (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Actualizare

Raţionament economic prin care se determină evaluarea prezentă a unui activ, venit sau utilităţi viitoare (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Agenţi economici din sectorul energetic

Persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice şi termice, asigurând activităţile de producere, transport, distribuţie, furnizare şi consum a energiei electrice şi termice (sursa: http://www.anre.ro/).

Agent termic

Fluid utilizat pentru a acumula, a transporta şi a ceda energie termică; agentul termic poate fi primar, respectiv cu presiunea şi temperatura apropiate de cele de la plecarea din centralele sistemului de alimentare cu energie termică sau secundar, rezultat dintr-un schimbător de căldură prin preluarea căldurii de la agentul termic primar (sursa: http://www.anre.ro/).

Amortizare

Plata datoriilor în timp, conform unui plan (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Analiză a pragului de rentabilitate

Metodă prin care se stabileşte nivelul necesar al vânzărilor pentru ca un nou produs să depăşească pragul de rentabilitate (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Analiză a valorii

Analiză a componentelor şi a operaţiilor pentru obţinerea unui anumit produs de aceeaşi calitate dar la costuri mai mici (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Anuitate

(1) Flux de plăţi anuale de valoare fixă, pe o perioadă de timp ştiută. (2) Flux de numerar în cantităţi fixe, conform unui plan uniform, stabilit (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Apreciere

Creşterea valorii unui activ (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Audit financiar

Analiza şi evaluarea situaţiei financiare a unei companii în scopul confirmării rezultatelor financiare publicate (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Auto-producător

Agent economic care, în afara activităţilor sale de bază, produce: (1) singur sau (2) cu un alt producător din apropiere, în întregime sau în parte, energia electrică şi/sau termică necesară consumului său; în cazul (2) agentul economic consumator deţine o cotă de minimum 10 % din capitalul social al agentului economic producător şi trebuie să consume cel puţin 50% din producţia anuală de energie electrică şi/sau termică a agentului economic producător; auto-producătorul poate sa livreze surplusul de energie electrică şi/sau termică în reţelele publice de transport / distribuţie şi să primească energie electrica în cazuri de necesitate (sursa: http://www.anre.ro/).

Autorizaţie

Act tehnic şi juridic, emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune şi menţine în funcţiune sau a modifica o instalaţie de producere, transport, dispecerizare şi distribuţie a energiei electrice şi termice (sursa: http://www.anre.ro/).

Avarie

Înrăutăţirea, sub un anumit nivel reglementat, a parametrilor regimului de funcţionare al unei instalaţii electrice sau termice datorită unui incident sau unei exploatări defectuoase (sursa: http://www.anre.ro/).

Avarie de sistem electroenergetic

Pierderea unor surse de alimentare sau a unor instalaţii importante ale reţelei de transport, caracterizată prin valori ale parametrilor de regim în afara limitelor admisibile sau prin oscilaţii de mare amplitudine, care pot periclita funcţionarea în sincronism (sursa: http://www.anre.ro/).

Avarie extinsă de sistem

Avarie de sistem electroenergetic care are ca efect întreruperea alimentării consumatorilor dintr-o zonă de sistem sau din întreg sistemul (sursa: http://www.anre.ro/).

Aviz de amplasament

Comunicare scrisă care se dă de către Operatorul de Distribuţie la cererea unui solicitant şi care precizează acordul distribuitorului cu propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului şi eventualele lucrări de eliberare de amplasament sau propune schimbarea amplasamentului obiectivului în cazul în care nu se poate elibera terenul (sursa: http://www.anre.ro/).

Balanţă de lichidităţi

Situaţie contabilă prin care se face o comparaţie între încasările băneşti şi plăţile exigibile la un moment dat (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Beneficiari eligibili

Societăţi comerciale sau instituţii publice de interes naţional şi/sau local, care înaintează Fondului, spre analiză şi aprobare a finanţării, proiecte de eficienţă energetică (sursa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I – nr. 644 din 15 octombrie 2001).

Biocombustibil

Combustibil produs din materie organică uscată sau uleiuri combustibile produse din plante; exemple de biocombustibili includ alcoolul (provenind din zahăr fermentat), produsul secundar lichid obţinut in procesul de producţie a hârtiei, lemnul şi uleiul de soia (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Biomasă

Materie organică uscată totală sau conţinutul energetic al organismelor vii; biomasa poate fi folosita drept combustibil direct prin ardere (ex. lemnul), indirect prin transformarea prin fermentare în alcool (ex. zahărul) sau extragerea uleiurilor combustibile (ex. soia) (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Branşament termic

Legătura dintre o reţea de distribuţie din circuitul secundar şi un consumator de energie termică (sursa: http://www.anre.ro/).

Bursă de mărfuri

Bursă de interes public care asigură, în condiţii centralizate de negociere, eficienţă şi transparenţă, efectuare de operaţiuni privind vânzări şi cumpărări de mărfuri şi titluri reprezentative de mărfuri (pe pieţele la disponibil) şi de instrumente financiare derivate (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Bursă de valori

Piaţă organizată şi reglementată pe care valorile mobiliare sunt tranzacţionate de către membrii bursei (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Cambie

Ordin necondiţionat, în scris, adresat de către o persoană alteia, semnată de cea dintâi, pretinzând ca persoana căreia îi este adresată să plătească la cerere sau la o altă dată specificată, sau care poate fi determinată în viitor, o sumă certă de bani către, sau la ordinul unei persoane specificate, sau purtătorului  (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Capacitate de compensare

Numărul maxim de poziţii deschise stabilit de o bursă, în funcţie de fondurile individuale de garantare depuse, pe care un membru compensator le garantează, pe conturile clienţilor, ale traderilor, ale altor membri ai bursei respective şi pe cont propriu, cumulat pentru instrumentele financiare derivate (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Capacitate de îndatorare

Valoarea maximă a datoriei în structura capitalului unei companii (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Capacitatea nominală a statiei electrice

Puterea nominală ce poate fi tranzitată prin staţia electrică, în MVA (sursa: http://www.anre.ro/).

Caracteristici tehnice

Totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, caracteristice unui …() (sursa: http://www.anre.ro/).

Centrala electrică

Ansamblu de instalaţii, construcţii si de echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie electrică (sursa: http://www.anre.ro/).

Centrala electrică cu ciclu combinat

Centrala electrică echipată cu una sau mai multe turbine cu gaze şi cel puţin o turbină cu abur, funcţionând împreună prin intermediul unui cazan de abur recuperator de căldură (sursa: http://www.anre.ro/).

Centrala electrică de cogenerare

Centrala electrică echipată cu unul sau mai multe turbine sau motoare de cogenerare (sursa: http://www.anre.ro/).

Centru de Management Energetic

Structură organizatorică la producătorii de energie electrică cu portofoliu complex de capacităţi de producere care colectează, prelucrează şi transmite zilnic Operatorului comercial oferta de producere la nivel de producător (sursa: http://www.anre.ro/).

Cerere de racordare

Documentul prin care se solicită accesul la reţeaua electrică sau termică de transport sau distribuţie, conform prevederilor din Coduri, pentru acordarea Avizului tehnic de racordare la reţeaua electrică sau termică de transport, respectiv distribuţie (sursa: http://www.anre.ro/).

Certificate de trezorerie

Titluri financiare emise de stat pentru a atrage împrumuturi pe termen scurt necesare finanţării deficitului bugetar (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Cod

Colecţie de reglementări pentru un domeniu specific de activităţi sau instalaţii din cadrul sectorului energiei electrice şi termice (sursa: http://www.anre.ro/).

Cod tehnic al reţelelor electrice

Colecţie de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa energiei, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor / reţelei electrice de distribuţie / transport (sursa: http://www.anre.ro/).

Coeficient de îndatorare

Raportul dintre datoriile pe termen mediu şi lung şi capitalurile permanente (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Cogenerare
Producere combinata si simultana de energie electrica si termica in instalaţii special realizate pentru aceasta (sursa: http://www.anre.ro/).
Producerea combinată şi simultană a energiei electrice şi termice în cadrul aceleiaşi instalaţii (sursa: http://www.arceonline.ro/).
Colateral

Obligaţiune sau activ, cuplat cu o altă obligaţiune sau activ, în scopul de a-i asigura performanţa. Garanţie. Anumite active sunt date ca garanţie de către debitor creditorului, iar dacă debitorul nu satisface cerinţele contractului, activele intră în posesia creditorului (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Comerţ cu emisii

Transferul internaţional al creditelor de emisii care pot fi de tip unităţi de cantitate alocată (AAU), unităţi de reducere a emisiilor (ERU) sau reduceri certificate ale emisiilor (CER) (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Comitet de investitii

Subcomitet al consiliului de administraţie al Fondului, format din compus din 3-5 persoane, dintre care 2-3 persoane vor fi experţi în domeniul financiar, care face verificarea finală a dosarelor de finanţare propuse de administratorul Fondului (sursa: Legea nr. 287 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I – nr. 644 din 15 octombrie 2001).

Companie de servicii energetice

Societate, de regulă cu capital privat, care oferă soluţii integrate având drept scop reducerea cheltuielilor cu energia şi care este remunerată în funcţie de performanţa soluţiilor implementate; abreviaţia anglo-saxonă a termenului este ESCO (sursa: Completing the Market for Least-Cost Energy Services, A Study under the SAVE Programme, Project Final Report, Contract No. XVII / 4.1031 / Z / 98 – 297, September 2000).

Compensare (Clearing)

Tehnica de compensare a obligaţiilor reciproce între doi parteneri constând în compararea creanţelor cu obligaţiile dintre ei, pe baza unor reglementări existente în prealabil (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Condensat

Apă industrială, cu caracteristici fizico-chimice care fac obiectul normelor tehnice specifice obţinută prin condensarea aburului folosit ca agent termic sau ca agent de lucru în maşini termice (sursa: http://www.anre.ro/).

Consumator (final) de energie

Persoana fizică sau juridică, română sau străină, care cumpără şi consumă energie electrică / termică pentru uzul propriu şi, eventual, pentru un alt consumator racordat la instalaţiile sale (sursa: http://www.anre.ro/).

Consumator captiv de energie electrica

Consumatorul de energie electrică, care din motive de configuraţie a reţelei, este obligat să contracteze furnizarea energiei cu un furnizor (sursa: http://www.anre.ro/).

Consumator de tip urban

Consumatorul care utilizează energia termică pentru încălzirea locuinţei, a birourilor instituţiilor, a obiectivelor social-culturale, a spaţiilor comerciale şi pentru prepararea apei calde de consum (sursa: http://www.anre.ro/).

Consumator eligibil de energie electrica

Consumatorul de energie electrică care, în conformitate cu reglementările în vigoare, a primit dreptul din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei să-şi aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la reţelele de transport şi / sau de distribuţie (sursa: http://www.anre.ro/).

Consumator industrial şi similar

Consumatorul care foloseşte energia electrică, în principal, în domeniul extragerii de materii prime, fabricării unor materiale sau prelucrării materiilor prime, a materialelor sau a unor produse agricole în mijloace de producţie sau bunuri de consum; prin asimilare, şantierele de construcţii, staţiile de pompare, inclusiv cele pentru irigaţii, unităţile de transporturi feroviare, rutiere, navale şi aeriene si altele asemenea se consideră consumatori industriali (sursa: http://www.anre.ro/).

Cont de plăţi amânate

Cont care presupune amânarea plăţii taxelor/impozitelor până la o dată ulterioară (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contabilitate

Procesul de clasificare, înregistrare şi însumare în termeni monetari, a tranzacţiilor şi evenimentelor care au un caracter financiar. Include, de asemenea, interpretarea rezultatelor (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contract de finantare

Contract încheiat în formă scrisă între Fond şi beneficiarul eligibil pentru finanţarea cu titlu de rambursabilitate a Proiectului de eficienţă energetică aprobat de consiliul de administraţie al Fondului (sursa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I – nr. 644 din 15 octombrie 2001).

Contract de portofoliu

Contract încheiat între un producător şi un distribuitor / furnizor prin care, pentru fiecare interval bază de decontare al perioadei considerate, se stabilesc cantităţile totale şi preturile de vânzare / achiziţie a energiei electrice (sursa: http://www.anre.ro/).

Contract de tip PPA

Contract ferm, de regulă pe termen lung (Power Purchasing Agreement), încheiat între un producător şi un alt producător, Operator de distribuţie / furnizor pentru vânzarea / cumpărarea de energie electrică angro, cu clauze asiguratorii privind cantităţile îi preţurile energiei contractate (sursa: http://www.anre.ro/).

Contract – cadru

Reglementare cu caracter normativ care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre agenţii economici din sector şi dintre aceştia şi consumatori (sursa: http://www.anre.ro/).

Control / inspecţie

Verificare sistematică efectuată pentru a determina daca activităţile desfăşurate de către agenţii economici din sectorul energiei electrice si termice şi consumatorii de energie electrica şi / sau termică se desfaşoară conform cerinţelor reglementărilor din domeniul energiei electrice şi termice (sursa: http://www.anre.ro/).

Cost de oportunitate

Rata rentabilităţii celei mai bune investiţii alternative disponibile. De exemplu, dacă un activ cum ar fi capitalul, este folosit pentru un singur scop, costul de oportunitate este valoarea viitoare cea mai bună a folosirii activului respectiv. Analiza costului de oportunitate intervine în cadrul procesului decizional pentru o companie dar nu este tratat ca şi cost actual în nici o situaţie financiară întocmită periodic. Costul de oportunitate însumează întârzierile, expunerea la piaţă şi lipsa de lichidităţi (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Cost total

(1) Costul total de implementare a unei tranzacţii sau instrument, încluzând dobânda, diferenţele de preţ, comisioanele şi taxele. Deseori este exprimat ca şi rată procentuală anuală. (2) Pentru swap-ul ratei dobânzii, costul total este exprimat ca valoarea plăţii pe o perioadă la rată fixă, exprimată ca procent din valoarea nominală (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Credit de emisii

Denumirea generică utilizată pentru a desemna unităţile de emisii de gaze cu efect de seră care pot fi tranzacţionate conform Protocolului de la Kyoto, respectiv AAU, ERU sau CER (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Cumpărător de energie electrica

Agent economic înregistrat la Operatorul Comercial la această categorie, care cumpără energie electrică de pe piaţă pentru a fi utilizată În scopuri proprii şi / sau pentru a fi revândută (sursa: http://www.anre.ro/).

Curba de sarcina electrica

Variaţia sarcinii electrice în funcţie de timp (sursa: http://www.anre.ro/).

Data expirarii (Expiration Date)

(1) data pâna la care sau la care poate avea loc exercitarea unei opţiuni. (2) data scadenţei pentru contractele forward şi futures (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Data scadenţei (Settlement Date)

Data la care s-a convenit executarea obligaţiilor asumate prin tranzacţiile încheiate. În general aceasta dată este la trei zile după incheierea tranzacţiei (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Debitor (Obligor)

Orice parte a unui contract care are datorii faţă de cealaltă parte: împrumutatul într-un contract de creditare, emitentul de obligaţiuni, traderul ale cărui tranzacţii nu au fost regularizate, beneficiarul care are datorii faţă de furnizori, orice altă parte contractantă care nu şi-a achitat obligaţiile din contract (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Default

Faliment, incapacitate financiară (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Distribuţie

Transmiterea energiei electrice sau termice în scopul vânzării ei la consumatori (sursa: http://www.anre.ro/).

Distribuţie de energie electrică

Activitate organizată pentru transmiterea energiei electrice prin reţelele cu tensiunea de cel mult 110 kV de la transportator sau producători până la instalaţiile consumatorilor finali de energie electrică (sursa: http://www.anre.ro/).

Distribuitor de energie electrică

Persoana juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie şi deţinătoare a unei reţele electrice situată într-un anumit perimetru, cu niveluri de tensiuni până la 110 kV inclusiv, ce asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor situaţi în acel perimetru (sursa: http://www.anre.ro/).

Dobândă fără risc (risk free rate)

Dobânda oferită de obligaţiunile de stat sau de trezorerie (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Dobânda capitalizată (Accrued Interest)

Dobânda acumulată între cea mai recentă plată (a unui cupon) şi vânzarea unui titlu financiar purtător de dobândă fixă. Pentru cele mai multe tipuri de obligaţiuni, dobânda capitalizată trebuie adaugată la preţul de achiziţionare, acea sumă, trebuind însă acoperită cumpărătorului în următoarea plată a dobânzii. Există două metode de calcul a dobânzii capitalizate:

 • Metoda care foloseşte 360 de zile ale anului şi care este aplicată în cazul obligaţiunilor companiilor şi a celor municipale.
 • Metoda care foloseşte 365 de zile ale anului, aplicată pentru obligaţiunile guvernamentale.

Dobânda pentru o obligaţiune reprezintă o sumă câştigată, dar atât timp cât aceasta nu a expirat sau plata nu a fost efectuată, oficial suma respectivă care reprezintă dobânda, nu este câştigată. Dobânda capitalizată este folosită de obicei pentru a determina preţul unei obligaţiuni şi poate fi calculată înmulţind valoarea cuponului cu fracţia reprezentând perioada deja scursă (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Dobânda intermediară (Broken – period Interest)

Dobânda care nu este încă scadentă, calculată de la ultima scadenţă până la o dată de referinţă care precede viitoarea scadenţă (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Duration

Media ponderată a fluxurilor de numerar generate de un instrument financiar. Ponderile se iau relativ la timpul rămas până la efectuarea fiecărei plăţi. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât este mai mare şi variaţia preţului instrumentului financiar la modificarea cu 1 punct bază a ratei randamentului (rata dobânzii folosită pentru titlul respectiv). Acest indicator se măsoară în ani. El nu trebuie confundat cu scadenţa unei obligaţiuni. Pentru toate tipurile de obligaţiuni, duration este mai mica decât scadenţa, cu excepţia obligaţiunilor cu cupon zero a căror duration este egală cu scadenţa. Vezi Scadenţa (Maturity), Macaulay Duration, Modified Duration (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Echipament de măsurare

Aparatura si ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii si energiei electrice schimbate intre participanţii la piaţa energiei electrice (sursa http://www.anre.ro/).

Efect de seră

Reţinerea căldurii în atmosferă de către gaze din natura (vaporii de apă, bioxidul de carbon, protoxidul de azot, metanul şi ozonul), fapt care menţine temperatura medie cu aproximativ 30 grade Celsius mai mare decât dacă aceste gaze nu ar exista, permiţând viaţa pe Pământ (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Eficienţă energetică
Reducerea cantităţilor de energie consumate de echipamentele utilizatorilor finali, în condiţiile obţinerii aceloraşi beneficii rezultate din funcţionarea acestora (sursa: Completing the Market for Least-Cost Energy Services, A Study under the SAVE Programme, Project Final Report, Contract No. XVII / 4.1031 / Z / 98 – 297, September 2000).
Componenta intensităţii energetice rezultată din modernizări tehnologice, valoarea ei fiind calculată prin raportul dintre valoarea economică şi energia consumată (sursa: http://www.arceonline.ro/).
Elasticitate (Elasticity, Effective Gearing)

(1) senzitivitatea unei variabile în raport cu schimbareavalorii unei alte ariabile.

(2) parametru folosit câteodată în loc de delta.

(3) delta înmulţit cu preţul activului suport împărţit la prima opţiunii (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Emisii

Eliberarea în atmosferă a gazelor cu efect de seră şi/sau a precursorilor lor într-o anumită zona şi pe o perioadă determinată de timp (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Energie electrica transportata

Cantitatea de energie electrica activa pentru care se asigura serviciul de transport, masurata in punctul (punctele) de livrare in reteaua electrica de transport (sursa: http://www.anre.ro/).

Evaluare integrată a opţiunilor pe partea de furnizare şi consum

Scrisă în extenso, evaluarea integrată a opţiunilor pe partea de furnizare şi consum final este o metodologie de comparare a costurilor aferente unor opţiuni alternative privind resursele (gestiunea utilizării energiei, producere distribuită), pe de o parte, cu costurile suplimentare din sistemul de producere, transport şi distribuţie existent (generate de noi capacităţi de producere de energie electrică sau de modernizarea sistemelor de transport şi distribuţie) şi pe de altă parte, cu cele aferente dezvoltării de pachetelor de servicii energetice (tehnologii eficiente energetic şi servicii de eficienţă energetică) care au ca rezultat obţinerea celor mai mici facturi pentru fiecare dintre consumatorii finali (sursa: Completing the Market for Least-Cost Energy Services, A Study under the SAVE Programme, Project Final Report, Contract No. XVII / 4.1031 / Z / 98 – 297, September 2000).

Expunere (Exposure)

Mărimea unei poziţii. Pentru riscul de credit, expunerea este dată de suma maximă care ar putea fi pierdută în cele mai proaste condiţii de recuperare în cazul falimentului. În cazul unui împrumut, această sumă este dată de valoarea acestuia plus dobânda. Pentru instrumentele cotate pe o piaţă bursieră (contracte futures, swap, cu opţiuni sau alte derivative) expunerea este dată de estimarea volatilităţii activului suport (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Expunere contractuală (Transaction Exposure)

Se referă la un contract ferm, viitor sau care se află în curs de desfăşurare, încasarea/plata sumei menţionate în contract urmând să se facă în valută (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Expunere curentă (Current Exposure)

Pentru instrumentele cotate zilnic pe piaţă, aceasta reprezintă costul înlocuirii tranzacţiei de astăzi în cazul incapacităţii contrapartidei. Dacă exista un acord între părţi referitor la regularizarea la net a obligaţiilor, atunci expunerea se reduce la suma netă. Dacă acest acord nu există, atunci este vorba despre suma brută (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Expunere economică (Economic Exposure)

Se mai numeşte şi expunere strategică. Sunt expunerile la piaţă care iau în calcul variaţii ale ratelor de schimb, ale ratelor dobânzii sau preţul mărfurilor ce afectează activitatea operaţională a unei companii. Se mai foloseşte şi termenul de expunere competitivă (Competitive Exposure) care ia în considerare toate pieţele pe care compania respectivă acţionează, pentru a fi identificată poziţia acesteia din punct de vedere competitiv (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Expunere la flux de numerar (Cashflow Exposure)

Pierderea de flux de numerar într-o anumită perioadă de timp, datorită scăderii veniturilor sau creşterii cheltuielilor, acestea fiind influenţate negativ de mişcări nefavorabile ale ratelor dobânzii sau ale altor pieţe (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Fiabilitate

Proprietatea unui dispozitiv de a indeplini o functie impusa in conditii date, intr-un interval de timp dat (sursa: http://www.anre.ro/).

Flux de numerar (Cash-flow)

Reprezintă, în sens larg, o analiză a tuturor modificărilor care afectează contul de numerar al unei companii. Reprezintă totodată un indicator care măsoară diferenţa dintre numerarul încasat şi cel plătit de o companie pe parcursul unui exerciţiu financiar. Dacă acesta este pozitiv, el reflectă capacitatea companiei respective de a-şi onora plăţile independent, fără a fi necesare alte active curente sau credite. Investitorii urmăresc acest indicator deoarece el este sursa plăţii dividendelor. Se mai folosesc termenii de:

 • Cash inflow ca fiind orice formă de venituri în numerar, curente sau viitoare, rezultate în urma unei investiţii sau alte activităţi ale companiei.
 • Cash outflow ca fiind orice formă de cheltuieli în numerar, curente sau viitoare, rezultate în urma unei investiţii sau alte activităţi ale companiei.

(sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Flux de numerar actualizat (Discounted Cash-flow)

Metodă de evaluare a oportunităţilor de investiţii prin calcularea valorii prezente a acestora. Calculul se bazează pe actualizarea costurilor şi a veniturilor viitoare estimate. Investiţia va oferi investitorului o rambursare în numerar pe o anumită perioadă de timp, rambursarea constând în banii câştigaţi la nivelul unui activ, după deducerea costurilor aferente (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Fondul Global de Mediu

Organizaţie internaţională finanţatoare pentru proiecte în domeniile protecţiei biodiversităţii, protecţiei apelor internaţionale şi a schimbărilor climatice. Fondul Global de Mediu finanţează proiecte în domeniile de mai sus prin Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care acţionează ca agenţie de implementare (sursa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I – nr. 644 din 15 octombrie 2001).

Functionare in paralel

Stare de functionare a unui ansamblu de grupuri generatoare interconectate printr-o retea (sursa: http://www.anre.ro/).

Furnizare

Activitatea de comercializare a energiei electrice si/sau termice (sursa: http://www.anre.ro/).

Furnizor de energie electrica si/sau termică

Persoana juridica, titular al unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica si/ sau termica a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare (sursa: http://www.anre.ro/).

Furnizor de servicii de sistem

Participant la piata care asigura pe baza de contract sau la cererea Operatorului de sistem servicii de sistem (sursa: http://www.anre.ro/).

Garanţii (Guarantees)

Se referă la depozitele la termen şi la vedere, scrisori de garanţie bancară, titluri de stat, obligaţiuni, acţiuni sau alte valori mobiliare, agreate de o bursă şi constituite pentru garantare pentru tranzacţiile încheiate pe pieţele la disponibil şi pentru pieţele instrumentelor financiare derivate ale unei burse (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Gaze cu efect de seră

Gaze ce reglează fluxurile energetice din atmosfera Pământului, absorbind radiaţia infraroşie emisă de Pământ şi trimiţând-o înapoi spre suprafaţa terestră; unele gaze cu efect de seră apar în mod natural în atmosferă, iar altele rezultă din activităţile umane; în Protocolul de la Kyoto sunt evidenţiate sase tipuri de gaze cu efect de seră: bioxidul de carbon, metanul, protoxidul de azot, hidrofluorcarburile, perfluorcarburile şi hexaflorura de sulf (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Gestiunea energiei termice

Totalitatea activitatilor de inregistrare si urmarire a livrarilor de agenti termici – abur, apa fierbinte si apa calda – la consumatorii finali, cu referire la cantitate, calitate, grad de asigurare conform prevederilor contractuale (sursa: http://www.anre.ro/).

Gestiunea utilizării energiei

Orice activitate dedicată clientului de către companiile de energie, companiile de servicii energetice sau de către orice alte organisme similare, care are drept scop reducerea costurilor aferente consumurilor de energie în echipamentele utilizatorilor finali (sursa: Completing the Market for Least-Cost Energy Services, A Study under the SAVE Programme, Project Final Report, Contract No. XVII / 4.1031 / Z / 98 – 297, September 2000).

Orice iniţiativă întreprinsă de compania furnizoare de energie, cu cooperarea sau consimţământul consumatorului, care asigură la consumator un nivel echivalent de servicii dar la un cost total mai redus (Mihaela JIŞA, Managementul utilizării energiei – soluţie de bază pentru creşterea eficienţei energetice, Promovarea Eficienţei Energetice în Industrie, ICEMENERG, Bucureşti, iunie 2001, pp. 71-81).

Grad de asigurare in furnizare

Nivel procentual de asigurare a energiei termice necesara consumatorului intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare a energiei termice (sursa: http://www.anre.ro/).

Grad de deschidere a pietei de energie

Ponderea procentuala a consumului consumatorilor eligibili in consumul total (final) de energie electrica al tarii (realizat in anul precedent); se stabileste de Guvern (sursa: http://www.anre.ro/).

Grad de îndatorare (Debt-to-equity Ratio)

Raportul dintre împrumuturile pe termen lung şi fondurile provenite de la acţionarii unei companii. Acesta este o măsură a levierului financiar, sugerând modalitatea de utilizare a banilor împrumutaţi pentru a creşte rentabilitatea dată de capitalul acţionarilor. Dacă gradul de îndatorare are o valoare ridicată, acest lucru indică o politică de finanţare agresivă, cu câştiguri fluctuante. O valoare mai scazută denotă o politică mai conservatoare, cu un risc mai scăzut dar şi cu posibilităţi mici de obţinere de câştiguri mari (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Grup (generator)

Ansamblu de masini rotative destinat sa transforme energia de alta forma in energie electrica (sursa: http://www.anre.ro/).

Grup de masurare a energiei electrice

Ansamblu format din transformatoarele de masurare si contorul aferent masurarii cantitatilor de energie electrica tranzactionata (sursa: http://www.anre.ro).

Implementarea în comun

Provenind din termenul anglo-saxon ‘Joint Implementation’, este mecanism de transfer al creditelor de emisii (ERU), generate pe baza proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, dintr-un stat cuprins in Anexa B a Protocolului de la Kyoto către alt stat (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Incident

Perturbatie accidentala care apare in instalatiile de producere a energiei electrice si termice, in retelele de transport si de distributie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV, care se manifesta prin modificarea starii anterioare a ansamblurilor functionale, prin abateri ale parametrilor functionali ai acestora, in afara limitelor prevazute prin reglementari sau contracte, sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe centrala sau pe grupuri energetice, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor si indiferent de momentul in care se produc (sursa: http://www.anre.ro).

Indicatori de performanta garantati

Parametrii ai serviciului de furnizare a caror niveluri minime de calitate se stabilesc si in cazul in care nu se respecta sunt prevazute penalizari in licenta sau in contractele de furnizare (sursa: http://www.anre.ro/).

Indicatori de performanta generali

Parametrii ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmarite la nivelul furnizorilor si pentru care nu sunt prevazute penalizari in licenta sau in contractele de furnizare in cazul nerealizarii parametrilor (sursa: http://www.anre.ro/).

Indice al activelor curente (Current Ratio)

Proporţia activelor curente faţă de pasivele curente ale unei companii. Într-o afacere sănătoasă, aceasta trebuie să fie mai mare decât 1. Un nivel subunitar indică o eventuală insolvabilitate sau o tendinţă spre tranzacţii speculative excesive. Cu cât indicele estemai mare, cu atât compania este mai lichidă (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Indice de cogenerare

Raportul dintre energia electrica produsa prin destinderea in turbina a aburului extras pe o priza si energia termica livrata cu acesta (kWhe / kWht) (sursa: http://www.anre.ro/).

Indice de lichiditate

(1) indicator care reprezintă raportul dintre suma pasivelor şi suma activelor, ambele ponderate cu numărul mediu de zile sau cu numărul curent al grupei de scadenţă respective. Atunci când indicele de lichiditate este

a) egal cu 1, nu trebuie să se realizeze transformare de scadenţă,
b) mai mic decat 1, trebuie realizată transformarea din pasive pe termen scurt în active pe termen lung, atunci când curba dobânzii este descrescătoare,
c) mai mare decât 1, trebuie realizată transformarea pasivelor pe termen lung în active pe termen scurt.

(2) parametru ce reprezintă modificarea volumului tranzacţiilor unui activ, asociat unei schimbări a preţului de 1%. Nu este o măsură foarte consistentă, dar, în general, cu cât acest parametru este mai mare, cu atât mai multe acţiuni pot fi tranzacţionate cu schimbări mici de preţ (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Informatii confidentiale

Informatii de orice natura privitoare la o societate comerciala, declarate de aceasta ca nu pot deveni publice (sursa: http://www.anre.ro).

Informatii privilegiate

Informatii confidentiale, cu caracter precis, privitoare la una sau mai multe societati comerciale, care, daca sunt facute publice, pot afecta deciziile (sursa: http://www.anre.ro/).

Insolvabilitate (Insolvency)

O companie este în stare de insolvabilitate atunci când se află în incapacitate de a-şi achita datoriile la momentul scadenţei sau pe anumite perioade de timp (de exemplu nu poate satisface cerinţele în marjă). Insolvabilitatea nu este similară situaţiilor de faliment sau de lichidare, acestea din urmă fiind o rezultantă a insolvabilităţii (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Instalaţie de alimentare

Instalatia prin care se face legatura dintre reteaua furnizorului, in punctul de racordare si instalatia consumatorului in punctul de delimitare (sursa: http://www.anre.ro/).

Instalatie de alimentare cu energie termică

Totalitatea instalatiilor de producere, transport si distributie a energiei termice executate in scopul asigurarii consumatorului cu aceasta (sursa: http://www.anre.ro/).

Instalatie de producere a energiei termice

Totalitatea instalatiilor care produc abur, apa fierbinte sau apa calda (sursa: http://www.anre.ro/).

Instalatie de transport si distributie a energiei termice

Ansamblul de conducte, instalatii de pompare si de alte instalatii auxiliare, cu ajutorul carora se transporta, continuu si in regim controlat, energia termica de la producatori la consumatori (sursa: http://www.anre.ro/).

Instalatie de utilizare a energiei termice

Receptor care consuma energie termica (sursa: http://www.anre.ro/).

Intensitate de carbon

Emisiile de bioxid de carbon pe unitatea de energie obţinută sau pe unitatea de produs intern brut (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Liberalizare

Proces ce urmareste deschiderea pietei si promovarea concurentei intre agentii economici din sectorul energiei electrice, producatori si furnizori (sursa: http://www.anre.ro/).

LIBOR (London InterBank Offered Rate)

Rata dobânzii la creditele în dolari SUA oferite pe piaţa interbancară londoneză. Este utilizată ca indice de referinţă şi pe alte pieţe, în special cele europene (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Licenta

Actul tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice, romane sau straine (sursa: http://www.anre.ro/):

 • de exploatare comerciala a instalatiilor autorizate de producere, transport, stocare, dispecerizare, distributie si masurare a energiei electrice si/ sau termice;
 • de furnizare (comercializare) a energiei electrice sau termice.
Lichidare (Liquidation)

Orice tranzacţie care compensează sau închide o poziţie long sau short de contracte futures sau cu opţiuni. Vezi Pozţie long (Long Position) şi Poziţie short (Short Position) (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Lichiditate (Liquidity)

(1) pentru o companie, lichiditate înseamnă ca obligaţiile financiare ale acesteia să fie onorate în timp util până la scadenţă. În acest caz, lichiditatea se măsoară ca raport între activele curente ale companiei şi datoriile sale curente. (2) în cazul acţiunilor şi oricăror altor titluri de valoare tranzacţionate la bursă, lichiditatea este caracterizată de un nivel ridicat de tranzacţionare, măsurându-se ca un spread între cerere şi ofertă şi capitalizarea bursieră zilnică. (3) posibilitatea de a transforma rapid un activ în numerar (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Lichiditate globală (Global Liquidity)

Indicator care reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale de activ de a se transforma pe termen scurt în lichidităţi, pentru satisfacerea obligaţiilor de plăţi exigibile (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Lichiditate imediată

Indicatorul care reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale de trezorerie de a face faţă datoriilor pe termen scurt. Se mai numeşte Lichiditate de trezorerie (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Licitatie de energie electrica

Actiune prin care se stabileste pretul energiei electrice pe piata spot (sursa: http://www.anre.ro/).

Loc de consum

Amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv a subconsumatorilor sai, unde se consuma energia electrica sau termica furnizata prin una sau mai multe instalatii de alimentare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum (sursa: http://www.anre.ro/).

Macaulay Duration

Este o altă denumire a ceea ce defineşte termenul duration în sensul de bază. Formula de calcul este suma valorilor prezente ale transferurilor de cash pentru o obligaţiune înmulţite cu timpul când ele sunt făcute, totul împărţit la preţul obligaţiunii. Vezi Duration (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Manager Fond

Persoană fizică sau juridică, română ori străină, care are capacitate managerială şi de expertiză financiară pentru a executa activităţile legate de identificarea proiectelor eligibile, a analiza proiectele şi beneficiarii eligibili şi pentru a purta negocierile legate de finanţare cu beneficiarii, precum şi pentru a pregăti dosarul de finanţare pentru comitetul de investiţii (sursa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I – nr. 644 din 15 octombrie 2001).

Mecanism de dezvoltare curată

Mecanism de reducere a emisiilor pe bază de proiecte în ţările în curs de dezvoltare; astfel de proiecte generează reduceri certificate de emisii (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Mentenanta

Ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se executa asupra instalatiilor si componentelor acestora pentru mentinerea sau restabilirea capacitatii de a-si indeplini functia pentru care au fost proiectate (sursa: http://www.anre.ro/).

Metodologie

Ansamblu de reguli si principii normative, emis de autoritatea competenta, aplicabil in solutionarea unor probleme specifice sectorului energiei electrice si termice (sursa: http://www.anre.ro/).

Modified duration

Versiune modificată a parametrului Macaulay duration în aşa fel încât să ia în considerare şi schimbarea duration-ului în raport cu randamentul (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Monitorizare

Masurare / determinare continua a unor indicatori si raportare a acestora la un set de valori prestabilite, in scopul de a identifica deviatii sau exceptii de la rezultatele normale sau anticipate (sursa: http://www.anre.ro/).

Monopol natural

Domeniu de activitate in care conditiile sunt de asemenea natura incat este mai economic sa se asigure un bun sau un serviciu necesar de catre o singura firma decat de mai multe (sursa: http://www.anre.ro/).

Nivel de siguranta

Capacitatea de a asigura continuitatea in alimentarea cu energie electrica sau termica a consumatorilor, caracterizata prin indicatori (medii sau maximi, corespunzatori unui anumit nivel de risc) determinati in punctele de delimitare (sursa: http://www.anre.ro/).

Norma tehnica

Instructiune scrisa, emisa de autoritatea competenta, cuprinzand conditii tehnice ce trebuie respectate la proiectarea, verificarea, executarea, exploatarea, intretinerea si repararea unui sistem tehnic apartinand sectorului energiei electrice si termice (sursa: http://www.anre.ro/).

Nota de fundamentare

Document atasat unei reglementari in care se precizeaza cadrul legal si/sau intern pe baza caruia a fost intocmita reglementarea, scopul si domeniul de aplicare al acesteia, efecte scontate ca urmare a aplicarii reglementarii, conexiuni si implicatii cu alte legi si acte normative (sursa: http://www.anre.ro/).

Obiectiv energetic

Ansamblul instalatiilor, constructiilor si echipamentul aferent, care este proiectat sa produca, sa transporte, sa stocheze si sa distribuie energia electrica si/sau termica (sursa: http://www.anre.ro/).

Oferta de racordare

Documentatie tehnico-economica ce cuprinde descrierea a minim unei solutii tehnice de racordare a unui consumator si estimarea costurilor necesare realizarii racordarii. Oferta se elaboreaza de regula de operatorul de distributie / transport la cererea furnizorului, iar in cazul in care nu este elaborata de operatorul de distributie / transport trebuie sa cuprinda si acordul acestuia (sursa: http://www.anre.ro/).

Operator de distributie

Entitate operationala care detine, exploateaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua electrica/termica de distributie (sursa: http://www.anre.ro/).

Operator de sistem

Entitatea operationala a C.N. TRANSELECTRICA S.A. care asigura functionarea coordonata a instalatiilor de producere, transport si distributie (la tensiunea de 110 kV) a energiei electrice si termice, componente ale SEN (sursa: http://www.anre.ro/).

Operator de transport

Entitatea operationala a C.N. TRANSELECTRICA S.A. care detine, exploateaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua de transport a energiei electrice (sursa: http://www.anre.ro/).

Operatorul comercial

Entitatea operationala a C.N. TRANSELECTRICA S.A. care asigura (mijloceste) pe piata energiei, incheierea aranjamentelor comerciale cu energie electrica, referitoare la cantitatile tranzactionate si la pret (sursa: http://www.anre.ro/).

Paritate (Parity)

(1) situaţia în care preţul de vânzare al unui bond este egal cu valoarea sa nominală.

(2) situaţia în care prima unei opţiuni este egală cu valoarea sa intrinsecă (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Participant la piata de energie electrica

Agent economic inscris la Operatorul comercial la una sau mai multe din categoriile: producator de energie electrica, cumparator de energie electrica, furnizor de servicii de sistem, precum si Operatorul de sistem, Operatorul de transport, Operatorul de distributie (sursa: http://www.anre.ro/).

Permis

Act tehnic si juridic, emis de autoritatea competenta, prin care se autorizeaza o persoana juridica, romana sau straina, sa puna in functiune o instalatie de producere, transport, dispecerizare si distributie a energiei electrice si/sau termice (sursa: http://www.anre.ro/).

Piaţa de eficienţă energetică

Piaţa pe care se tranzacţionează economia de energie şi serviciile energetice asociate între participanţii la piaţă, astfel încât, pe ansamblul economiei naţionale, valorile intensităţii energetice să devină apropiate cu cele care se înregistrează în Uniunea Europeană (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Piata energiei electrice

Piata pe care se tranzactioneaza angro si in detaliu energie electrica (sursa: http://www.anre.ro/).

Piata reglementata

Piata pe care energia electrica este tranzactionata prin contracte de vanzare / cumparare cu cantitati ferme si preturi fixe (sursa: http://www.anre.ro/).

Piata spot

Piata pe care energia electrica este tranzactionata prin contracte bilaterale negociate intre parti si prin licitatie (piata concurentiala) (sursa: http://www.anre.ro/).

Plan de acţiune în domeniul eficienţei energetice

Document distinct, corelat cu Strategia Naţională în domeniul Eficienţei Energetice, care stabileşte acţiunile concrete pe care factorii de decizie trebuie sa le întreprindă pentru realizarea obiectivelor Strategiei; planul cuprinde şi un grafic de implementare a acţiunilor stabilite (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Planificarea integrată a resurselor

Un instrument de planificare integrată strategică a opţiunilor privind resursele pe partea de furnizare şi consum final la un anumit nivel specific (ex. planificarea afacerii întro-o companie de energie, planificarea regională sau naţională), folosind metodologia privind evaluarea integrată a opţiunilor pe partea de furnizare şi consum final. Concret, planificarea integrată a resurselor constă în compararea întregului inventar de resurse cu prognoza cererii (a încărcării), într-o anumită zonă (sursa: Completing the Market for Least-Cost Energy Services, A Study under the SAVE Programme, Project Final Report, Contract No. XVII / 4.1031 / Z / 98 – 297, September 2000).

Potenţial economic

Componentă a potenţialului tehnologic, care îndeplineşte un criteriu de eficienţă a costurilor, cel mai simplu, adoptat prin convenţie, fiind un timp de recuperare de 4 până la 5 ani (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Potenţial tehnologic

Este reprezentat de toate tehnologiile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, comercial disponibile (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Potenţial termodinamic

Maximul teoretic posibil într-o acţiune de îmbunătăţire a eficienţei energetice, determinat de aplicarea principiilor termodinamicii şi a conservării energiei; cele mai multe dintre realizările în domeniul eficienţei energetice nu valorifică decât câteva procente din acest potenţial (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Potenţialul economic până în anul 2015

O parte a potenţialului care poate fi realizată în raport cu constrângerile de capacitate de implementare şi capital (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Potential de incalzire globala

Indicator definit drept modificarea cumulativa a bilanţului radiativ între momentul de faţă şi un orizont de timp ales (ex. 100 ani), cauzată de unitatea de masă de gaz emisă în prezent şi exprimata relativ la un gaz de referinţă (CO2) (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Poziţie long (Long Position)

Orice cumpărare a unui activ înseamnă iniţierea unei poziţii long. Dacă preţurile cresc, cumpărătorul este în câştig. Este opusul poziţiei short. Vezi şi Poziţie short (Short Position) (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Poziţie short (Short Position)

Orice vânzare a unui activ înseamnă iniţierea unei poziţii short. În acest caz, dacă preţurile scad, vânzătorul este în câştig. Este opusul poziţiei long (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Prag de rentabilitate (Breakeven Point)

Situaţia în care încasările sunt egale cu costurile şi în acest caz profitul este nul (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Pret mediu de furnizare

Valoarea medie ponderata a preturilor medii obtinute de consumatorii finali de energie electrica (sursa: http://www.anre.ro/).

Pretul marginal al sistemului

Pretul ultimului kWh stabilit de ordinea de merit pentru acoperirea cererii de energie electrica in intervalul baza de decontare (sursa: http://www.anre.ro).

Pretul pietei

Pretul marginal de sistem (sursa: http://www.anre.ro/).

Privatizare

Proces de transfer al bunurilor si/sau serviciilor din proprietatea de stat in proprietate si exploatare privata (sursa: http://www.anre.ro/).

Producator de energie electrica si/sau termică

Persoana juridica, titular al unei licente de producere a energiei electrice si/sau termice, avand ca specific activitatea de producere a energiei electrice si/sau termice in scopul vanzarii (sursa: http://www.anre.ro/).

Producator independent de energie electrică şi/sau termică

Producator de energie electrica si/sau termica, care participa, in nume propriu la acoperirea cererii de energie electrica si/sau termica si care nu detine retele de transport/distributie (sursa: http://www.anre.ro/).

Productivitatea energetică

Valoarea economică produsă sau combinată utilizând o cantitate de energie egală cu unitatea; calculată la nivel naţional, productivitatea energetică este raportul dintre Produsul Intern Brut şi consumul total de energie primară; acest indicator combina efectele modernizărilor tehnologice cu schimbările în structura economiei (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Profit contabil (Accounting Profit)

Profitul net estimat pentru o anumită perioadă de timp, care este calculat folosind principiile contabile. Managerii şi investitorii care nu se mulţumesc doar cu calcularea acestuia, folosesc de multe ori şi calcularea profitului economic exprimat prin Economic Added Value (EVA). Vezi şi Profit economic (Economic Profit) şi Economic Added Value (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Profit economic (Economic Profit)

Diferenţa dintre veniturile şi costurile înregistrate într-o anumită perioadă de timp, incluzând drept costuri cheltuielile, costurile de oportunitate şi profiturile ordinare. Spre deosebire de acesta, profitul contabil se bazează pe anumite reguli contabile şi scopul este acela de a măsura schimbările reale în valoare. Economic Added Value (EVA) este cel mai întâlnit indicator de măsurare a profitului economic. Vezi şi Profit contabil (Accounting Profit) şi Economic Added Value (EVA) (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Proiect eligibil

Proiect de modernizare sau de înlocuire a unor echipamente consumatoare de combustibili ori de energie electrică, prin care se realizează o economie de combustibil sau de energie electrică echivalentă cu cel puţin 50% din totalul economiilor realizate prin proiectul respectiv, cu efecte benefice asupra mediului înconjurător (sursa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I – nr. 644 din 15 octombrie 2001).

Punct de delimitare

Locul in care instalatiile consumatorului se racordeaza la instalatiile furnizorului si in care acestea se delimiteaza ca proprietate (sursa: http://www.anre.ro/).

Punere in functiune (PIF)

Totalitatea activitatilor prevazute de documentatia tehnica de proiectare si de reglementarile in vigoare pentru a demonstra ca echipamentul si sistemele tehnologice se comporta in limitele prevazute de proiect, in momentul in care se declara in functiune (sursa: http://www.anre.ro/).

Putere instalata

Valoarea puterii inscrise pe placuta indicatoare a unui grup de producere a energiei electrice sisau in documentatia tehnica emisa de fabrica constructoare (sursa: http://www.anre.ro/).

Racord adanc de transport

Linii si instalatii electrice de inalta tensiune cu functionare radiala care deservesc unul sau mai multi consumatori, aflate in administrarea Operatorului de transport si care (sursa: http://www.anre.ro/):

a) sunt integrate functional in reteaua electrica de distributie si,
b) prin acord intre Operatorul de transport si Operatorul de distributie sunt exploatate de catre Operatorul de distributie.

Racord termic

Ansamblul instalatiilor prin care se face legatura dintre o retea de distributie primara si o statie termica/consumator termic (sursa: http://www.anre.ro/).

Randament (Yield)

(1) în general, pentru o investiţie, este profitul raportat la valoarea capitalului investit.
(2) pentru o obligaţiune, randamentul direct este cuponul raportat la preţul curent al titlului. Se calculează astfel:
R=(c:P)x100%, unde c – cuponul obligaţiunii (dobânda), P – preţul (cursul) obligaţiunii.
(3) – pentru o acţiune, reprezintă dividendul anual raportat la cursul curent al titlului. Se calculează astfel:
R=(d:P)x100%, unde d – dividendul pentru acţiunea respectivă, P – preţul curent al acţiunii.
Vezi şi Cupon (Coupon) (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Randament curent (Current Yield)

Rata rentabilităţii pentru o obligaţiune, calculată ca raport între venitul din dobândă şi preţul de cumpărare sau preţul pieţei (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Rata de incasare

Raportul dintre valoarea facturilor incasate si valoarea totala a facturilor de incasat, pe un anumit interval de timp, pentru energia electrica/termica vanduta de furnizori (sursa: http://www.anre.ro/).

Rata lichidităţii (Liquidity Ratio)

Indicatorul folosit de o bancă prin care se exprimă evoluţia gradului de îndatorare al băncii faţă de piaţa monetară. Se calculează ca raport între activele lichide şi datoriile curente. Vezi şi Active Lichide (Liquid Assets) (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Rata minimă a rentabilităţii (Hurdle Rate)

Rentabilitatea minimă cerută pentru o investiţie (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Rata rentabilităţii (Rate of Return)

(1) venitul realizat dintr-o investiţie, obţinut ca procent din investiţia iniţială. (2) pentru acţiunile comune acesta reprezintă randamentul dividendului sau rentabilitatea totală dacă, pe lângă dividend se ia în considerare şi creşterea de capital (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Reabilitare

Operatiuni efectuate asupra unor echipamente, instalatii sau ansambluri de instalatii energetice, dupa o perioada de functionare, cu scopul de a restabili caracteristicile tehnice si de eficienta ale acestora la un nivel comparabil cu cel initial (de proiect), dar fara modificarea tehnologiei initiale (sursa: http://www.anre.ro/).

Reducere certificată de emisii

O unitate din cantitatea totală de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră obţinute ca urmare a realizării unui proiect de tip Mecanism de dezvoltare curată; 1 CER = 1 tonă CO2e (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Regim de cogenerare

Regimul de functionare pentru turbina in care energia termica este produsa combinat si simultan cu energia electrica (sursa: http://www.anre.ro/).

Regim de condensatie

Regimul de functionare pentru turbina cu abur in care se produce numai energie electrica (sursa: http://www.anre.ro/).

Reglementare

Norma/actiune cu caracter tehnic, economic, juridic sau comercial, emisa/realizata de autoritatea competenta, cu caracter obligatoriu (sursa http://www.anre.ro/).

Rentabilitatea activelor (Return on Assets – ROA)

Indicator des utilizat, care reliefează cât de profitabilă este o companie relativ la activele sale totale. Acest indicator se calculează astfel:
ROA=Profit net/Activ total
Uneori, venitul net include şi dobânzile deoarece se măsoară şi veniturile din exploatare înainte de aplicarea costului împrumuturilor (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Rentabilitatea capitalurilor proprii (Return on Equity – ROE)

Indicator care măsoară profitabilitatea unei companii şi se calculează astfel:
ROE=Venitul net/Capitaluri proprii

Acest indicator se calculează pentru a realiza o comparaţie a profitabilităţii companiei respective cu alte companii din acelaşi domeniu de activitate (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
Retea electrica de distributie

Retea electrica de curent alternativ cu tensiunea cuprinsa intre 0,4 kV si 110 kV inclusiv, prin care se vehiculeaza puteri electrice de la nodurile sursa la punctele de racordare ale consumatorilor (sursa: http://www.anre.ro/).

Retea electrica de transport

Retea electrica buclata de inalta tensiune de 220kV si mai mult, prin care se transporta la distanta puteri electrice importante (sursa: http://www.anre.ro/).

Retea termica

Ansamblu de conducte, instalatii de pompare si de alte instalatii auxiliare, cu ajutorul carora se transporta continuu si in regim controlat energia termica de la producatori la consumatori (sursa: http://www.anre.ro/).

Retehnologizare

Operatiuni de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic cu tehnologii moderne, bazate pe conceptii tehnice de data recenta, de varf, in scopul cresterii productiei, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc (sursa: http://www.anre.ro/).

Risc de lichiditate (Liquidity Risk)

Incapacitatea intermediarilor financiari de a onora obligaţiile financiare pe termen scurt. Riscul de lichiditate este în creştere atunci când condiţiile de piaţă nu sunt clar stabilite, trebuind luate în calcul adâncimea şi lichiditatea pieţei respective şi se reflectă prin variaţii mari ale preţurilor. Riscul de lichiditate reprezintă posibilitatea de a nu putea vinde anumite active la preţul de piaţă datorită lipsei de cumpărători (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

SCADA

Sistem informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date a unui proces tehnologic/instalatie (sursa: http://www.anre.ro/).

Scadenţa (Maturity)

(1) perioadă de timp în care principalul unei obligaţiuni trebuie plătit;

(2) durata de viaţă a unui instrument financiar (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Sectorul energiei electrice si termice

Ansamblul agentilor economici, al activitatilor si instalatiilor aferente de producere, transport, dispecerizare, distributie si furnizare a energiei electrice si termice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine (sursa: http://www.anre.ro/).

Serviciu public de distributie

Activitate prin care titularului de licenta de distributie are obligatia de a asigura accesul reglementat la reteaua de distributie, in conditii nediscriminatorii pentru toti utilizatorii (sursa: http://www.anre.ro/).

Serviciu public de transport

Activitate prin care titularul de licenta are obligatia de a asigura accesul reglementat la reteaua electrica de transport in conditii nediscriminatorii pentru toti participantii la piata energiei electrice precum si pentru alti consumatori racordati direct la reteaua electrica de transport (sursa: http://www.anre.ro/).

Sistem de alimentare centralizata cu energie termică

Ansamblul instalatiilor si constructiilor destinate producerii, transportului si distributiei prin retele, transformarii si utilizarii energiei termice, legate printr-un proces comun de functionare (sursa: http://www.anre.ro/).

Sistem pauşal (pentru energie electrică,respectiv energie termică)

Metoda de stabilire a consumului de energie electrica, in functie de puterea instalata si de numarul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice. Metoda de stabilire a consumului de energie termica, in functie de puterea termica calculata si de numarul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, de factorul de cerere sau de alte elemente derivate din acestea (nu are la baza masurarea prin contor) (sursa: http://www.anre.ro/).

Situatiile financiare

Cuprind (cu referire la activitatile ce fac obiectul Licentei precum si la cele pe care Titularul Licentei le desfasoara in afara Licentei) conturile anuale si notele la acestea. Situatiile financiare se depun, conform legii, la directia teritoriala a Ministerului Finantelor unde compania este inregistrata (sursa: http://www.anre.ro/).

SRR

Statie de reducere-racire a aburului (sursa: http://www.anre.ro/).

Standarde de performanta (calitate)

Normele tehnice, economice si operationale cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciului contractat (sursa: http://www.anre.ro/).

Statie de primire

Prima statie situata pe amplasamentul sau in vecinatatea amplasamentului unui consumator, care poate fi statie electrica de transformare sau de conexiuni, post de transformare sau tablou de distributie si care indeplineste simultan urmatoarele conditii (sursa: http://www.anre.ro/):
a) se afla pe traseul retelelor electrice de legatura dintre furnizor si consumator;
b) prin intermediul acesteia se realizeaza nemijlocit alimentarea cu energie electrica a consumatorului;
c) tensiunea primara sau tensiunea secundara a statiei este egala cu cea mai mare tensiune din instalatia de utilizare a consumatorului.

Statie de transformare

Instalatie electrica a carei functiune este de a transfera energia electrica intre doua retele de tensiuni diferite (sursa: http://www.anre.ro/).

Statie electrica

Ansamblul de instalatii electrice si constructii anexe, destinat conversiei parametrilor energiei electrice si/sau conectarii a doua sau mai multor surse de energie electrica ori a doua sau mai multor cai de curent (sursa: http://www.anre.ro/).

Statie termica

Ansamblul instalatiilor prin care se realizeaza adaptarea parametrilor agentilor termici la necesitatile consumului si prin intermediul caruia se alimenteaza cu energie termica unul sau mai multi consumatori. Statie termica poate fi un punct de distributie, un punct termic, o statie centralizata pentru prepararea apei calde sau o statie de transformatoare de abur (sursa: http://www.anre.ro/).

Subconsumator

Consumatorul de energie electrica sau termica care este alimentat de la un consumator, pe baza unui contract de furnizare energie electrica sau termica incheiat cu acesta (sursa: http://www.anre.ro/).

Subventionare incrucisata

Modalitate de subventionare care vizeaza transferurile de resurse provenite din vanzarile unor categorii de produse sau servicii ale unei intreprinderi pentru a sprijini activitatile acelei intreprinderi intr-o alta categorie de produse sau in alta zona (sursa: http://www.anre.ro/).

Surse regenerabile de energie

Surse de energie care se regenerează în mod constant prin procese naturale; acestea cuprind tehnologiile non-carbon, precum şi cele legate de energia solară, eoliană, geotermală, a valurilor, energia hidro, precum şi tehnologiile bazate pe biomasă (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Swap

Înţelegere contractuală între doi investitori de a schimba un flux de plăţi perioadice, una dintre părţi plătind  o rată fixă, în timp ce cealaltă plăteşte o rată variabilă (în general rata de dobândă LIBOR) (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Tarif de distributie

Sistem de preturi reglementate structurate pe elemente de retea si niveluri de tensiune, pentru serviciul de distributie a energiei electrice (sursa: http://www.anre.ro/).

Tarif nodal de transport

Sistem de preturi reglementate pentru serviciul de transport de energie electrica, bazate pe costuri marginale si diferentiate pe noduri ale retelei electrice de transport (sursa: http://www.anre.ro/).

Tarif pentru serviciile de transformare

Sistem de preturi reglementate si structurate pe niveluri de tensiune si elemente ale statiei electrice, pentru serviciile de transformare si/sau conexiune ale statiilor electrice (sursa: http://www.anre.ro/).

Taxa de putere

Suma fixa, stabilita prin tarif, pe unitatea de putere contractata sau absorbita, pentru o anumita perioada de timp (luna sau an) (sursa: http://www.anre.ro/).

Taxa de racordare

Suma pe care o plateste anticipat un consumator pentru executarea instalatiei de alimentare si racordarea la reteaua furnizorului (sursa: http://www.anre.ro/).

Titular de autorizatie/licenta

Persoana juridica detinatoare a unei autorizatii/ licente eliberate de catre autoritatea competenta (sursa: http://www.anre.ro/).

Transportul energiei electrice

Activitatea organizata pentru transmiterea energiei electrice de la producatori pana la instalatiile de distributie sau la instalatiile consumatorilor racordati direct la retelele de transport (sursa: http://www.anre.ro/).

Transportul energiei termice

Activitate organizata pentru transmiterea energiei termice de la producatori la statiile termice ale distribuitorilor sau ale consumatorilor racordati direct la retelele de transport (sursa: http://www,anre.ro/).

Tranzactie

Angajament comercial (contract) sau intelegere pe piata spot intre doi participanti la piata energiei electrice, valabil pe o perioada data, prin care unul se obliga sa vanda (produca) iar celalalt sa cumpere (consume) o cantitate prestabilita de energie electrica, la un anumit pret si in anumite conditii de plata (sursa: http://www.anre.ro/).

Turbina de cogenerare

Turbina de contrapresiune sau turbina de condensatie cu prize fixe si / sau reglabile din care se extrage abur pentru livrarea de energie termica unui consumator de tip industrial, agricol sau urban (sursa: http://www.anre.ro/).

Unitate de cantitate alocată

O unitate din cantitatea alocată unei ţări din Anexa B a Protocolului de la Kyoto, pentru prima perioada de angajament; 1 AAU = 1 tonă CO2e (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Unitate de producere

Grupuri, centrale/amenajari hidroelectrice si grupuri, centrale termoelectrice pentru producerea energiei electrice (sursa: http://www.anre.ro/).

Unitate de producere dispecerizabila

Unitate de producere a energiei electrice care poate fi programate pe piata angro si a carei capacitate se incadreaza in una din urmatoarele categorii (sursa: http://www.anre.ro/):

 • grup, centrala/amenajare hidroelectrica, avand o putere intalatamai mare de 10 MW;
 • grup, centrala termoelectrica, avand o putere intalata mai mare de 20 MW;
 • grup apartinand unui autoproducator, avand o putere instalata mai mare de 10 MW, ce poate livra in SEN energie electrica;
 • grup apartinand unui producator independent, avand o putere instalata mai mare de 20 MW, ce poate livra in SEN energia electrica.
Unitate de producere nedispecerizabila

Unitate de producere a energiei electrice alta decat cea dispecerizabila (sursa: http://www.anre.ro/).

Unitate de reducere a emisiilor

O unitate din cantitatea totală de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră obţinute ca urmare a realizării unui proiect de tip Implementare in comun; 1 ERU = 1 tona CO2e (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Utilizator de sistem

Persoana fizica sau juridica care livreaza catre sau careia i se livreaza energie electrica sau termica dintr-un sistem de transport sau de distributie (sursa: http://www.anre.ro/).

Utilizator retea electrica de transport

Producatori, furnizori, distribuitori, consumatori eligibiliorice persoana juridica care este racordata direct laRETpersoanele juridice care beneficiaza de tranzite de energie electrica prin RET (sursa: http://www.anre.ro/).

Valoare de lichidare(Liquidation Value)

Vezi Valoare de renunţare (Abandonment Value) (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Valoare de piaţă (Market Value)

Preţul la care un titlu este tranzacţionat şi la care ar putea fi cumpărat sau vândut (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Valoare de renunţare (Abandonment Value)

Suma (de obicei exprimată în numerar sau echivalent) care poate fi realizată vânzând un activ sau proiect foarte repede. Se mai numeste Valoare de lichidare (Liquidation Value) (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Valoare economică adăugată (Economic Added Value – EVA)
Măsură a performanţei unei companii şi, în acelaşi timp o analiză tehnică, ce accentuează importanţa creşterilor de flux de numerar peste costul mediu ponderat al capitalului. EVA este cel mai întâlnit indicator de măsurare a profitului economic, încercând să reflecte profitul economic real al companiei. Cea mai folosită formulă este:

EVA=NOPAT – (CAPITAL x WACC), unde NOPAT – profitul net (Net Operating Profit After Taxes), WACC – costul mediu ponderat al capitalului.

Vezi Profitul economic (Economic Profit) şi Profitul contabil (Accounting Profit) (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
Valoare netă a activelor (Net Asset value – NAV)

Totalul activelor minus pasivele curente şi creditele pe termen mediu şi lung, totul raportat la numărul de acţiuni al companiei. Se foloseşte în sistemul de contabilitate anglo-saxon (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Valoare netă actualizată (Net Present Value – NVP)

Valoarea aşteptată sau certă a fluxului de numerar viitor, scontată la rata dobânzii corespunzătoare, şi cu coeficientul de risc corespunzător din momentul efectuării investiţiei (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Bibb and associates Inc.

Firmă de consultanţă şi inginerie din Statele Unite ale Americii care furnizează servicii complete pentru impelementarea proiectelor de producere a energiei prin valorificarea energiei geotermale.

EFM Consultanţă Financiară S.R.L.

Firma furnizează servicii de analiză şi evaluare a investiţiilor

EGC S.R.L.

Firmă a carei activitate principala o constituie consultanta în domeniul eficientei energetice. Firma doreste sa valorifica experienta germana din domeniul reabilitarii termice a cladirilor de locuit multietajate.

Emission Trading Denmark

Program al Guvernului Regatului Danemarcei, administrat de Ministerul Danez al Mediului, care are drept scop achiziţia de credite de carbon din ţările Europei Centrale şi de Est

Energy Consulting Group

EGC srl este o societate a carei activitate principala o constituie consultanta în domeniul eficientei energetice. Societatea si-a început nu demult activitatea, colaboratorii sai bucurându-se de o îndelungata experienta în România. EGC srl s-a nascut din Unitatea de Coordonare a Proiectului Român de Conservare a Energiei. Începând cu 1997, sub coordonarea actualei echipe ECG srl s-au investit în acest program aproape 100 milioane USD pentru realizarea unor masuri de eficientizare energetica în 5 orase din România.

Energy Equities, Inc.

Firmă de consultanţă din Statele Unite ale Americii care identifică şi promovează soluţii eficiente de producere de energie electrică prin valorificarea energiei regenerabile şi sisteme de gestiune a energiei pentru industrie şi municipalităţi.

GASEX S.R.L. – Aer comprimat optimizat

Firmă de consultanţă din Romania, membra a GASEX Grup din Germania, care oferă servicii de audit, optimizare, întreţinere, inginerie şi formare continuă în domeniul sistemelor de producere, transport şi utilizare a aerului comprimat.

GEO-NET Umweltconsulting GmbH

Firma din Germania, axata pe cercetari tehnologice interdisciplinare, consultanta si servicii, inclusiv in domeniul energiei eoliene.

ICEMENERG

Oferă servicii de cercetare – dezvoltare,inginerie,expertiza, diagnoza, consultanta si informare în domeniul producerii şi utilizării eficiente a energiei

Institutul de Consultanta, Cercetare, Proiectare Echipamente Termoenergetice ‘OVM-ICCPET’

Firma oferă o gamă largă de servicii de consultanţă şi dezvoltare de proiecte în domenii ca promovarea surselor regenerabile, utilizarea raţională a energiei, economisirea energiei, transport ‘curat’ şi dezvoltare durabilă

Institutul de Studii si Consultanta in Energetica ‘ISCE’

Firma executa studii, documentatii si servicii de consultanta pentru gestiunea utilizării energiei

Institutul de Studii si Proiectari Energetice ‘ISPE’

Firma oferă servicii de consultanţă, realizare de studii, conducere de proiect, inginerie de bază şi de detaliu, configurare şi punere în funcţiune de sisteme, asistenţă tehnică la montaj şi punere în funcţiune şi servicii de contractor general.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (I.C.I.M.)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – I.C.I.M. din Bucureşti realizează pe bază de contracte, studii de impact şi bilanţuri de mediu pentru toate activităţile economice în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de mediu, monitorizarea integrată a factorilor de mediu, controlul poluării apei, controlul calităţii aerului şi controlul poluarii industriale.

Nordic Folkecenter for Renewable Energy

ONG înfiinţată în anul 1983 pentru a contribui la promovarea surselor regenerabile de energie prin dezvoltare, testare şi demonstraţii de tehnologii proiectate pentru aplicaţii industriale de anvergură mică şi medie (turbine eoliene cu puteri de până la 525 kW, instalaţii de fermentare de pana la 1000 mc, sisteme fotovoltaice integrate clădirilor etc.). Transferul de tehnologie se face pe bază de acord de licenţă care cuprinde consultanţă generală, transfer de documentaţie tehnică, proceduri de instalare, operare şi intreţinere, selectarea  sub contractantilor şi formare continua.

Oramont Impex S.R.L.

Firmă din România care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi echipamente pentru sisteme de încălzire şi apă caldă de consum, sisteme de alimentare cu apă, pompe şi statii de pompare, utilaje pentru puncte termice şi automatizari industriale.

Point Carbon
Protocolului Internaţional de Măsurare şi Verificare a Performanţelor (IPMVP)

IPMVP Inc. este o organizaţie non-profit din Statele Unite ale Americii, care dezvoltă produse şi servicii privind:

 • măsurarea şi verificarea (M&V) economiilor de energie rezultate în urma implementării proiectelor de eficienţă energetică
 • gestiunea riscului financiar al contractelor de performanţă privind obţinerea economiilor de energie
 • cuantificarea reducerulor de emisii rezultate în urma implementării proiectelor de eficienţă energetică
S.C. FINEX SRL Brasov

Firmă de consultanţă care valorifică prin serviciile oferite, 25 de ani de experienţă în cercetare, proiectare şi executie în utilizarea energiei solare, a energiei eoliene şi abiomasei. Firma furnizează celor interesaţi turbine eoliene cu ax vertical destinate pomparii apei, turbine eoliene cu ax vertical destinate producerii si stocarii energiei electrice, turbine eoliene multipale cu ax orizontal destinate pomparii apei, colectoare solare plane de mare randament energetic şi motoare cu ardere interna care functioneaza prin gazeificarea deseurilor lemnoase.

Sattler energie consulting

Firmă din Austria care furnizează servicii de gestiune a energiei în industria lemnului

Systema Romania S.R.L.

Firmă furnizoare de echipamente şi servicii în domeniul încălzirii industriale. Firma oferă tuburi radiante modulare, tubulatură radiantă cu recircularea gazelor de ardere, cât şi echipamente clasice de încălzire – generatoare de aer cald, termoconvectoare. Din gama serviciilor fac parte: consultanţă tehnică pentru proiectare, studii de fezabilitate, monitorizare şi evaluare a consumurilor energetice.

TPF Consulting

Firma, cea de a doua, în specialitatea ei, ca mărime din Belgia furnizează servicii de consultanţă şi proiectare în domeniul eficienţei energetice şi operează ca ESCO

Trapec

Companie privată de inginerie care furnizează servicii de consultanţă şi realizare de studii, analize, evaluări de impact,servicii de inginerie, procurare, punere în funcţiune, obţinere de autorizaţii şi licenţe şi asistenţă tehnică şi suport tehnic pentru operare, întreţinere şi instruire.

Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi

Fondul, cu un acţionariat provenind din mediul bancar şi din cadrul instituţiilor financiare, pune la dispoziţie garanţii acoperind maximum 70% din valoarea totală a împrumutului, pentru împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lungşi linii de credit, furnizează scrisori de garanţie bancară şi acordă servicii de consultanţă.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Fondul, deţinut în totalitate de stat şi administrat de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Coperaţie, pune la dispoziţie grant-uri acoperind garanţii acoperind maximum 75% din valoarea totală a împrumutului, pentru împrumuturi pe termen mediu şi lung, garanţii acoperind maximum 60% din valoarea totală a împrumutului, pentru împrumuturi pe termen scurt şi linii de credit, furnizează scrisori de garanţie bancară şi acordă servicii de consultanţă.

Website: http://www.fngcimm.ro/

Administraţia Fondului de Mediu
Banca Transilvania
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a derulat Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin Finansbank România SA, bancă selectată prin licitaţie publică deschisă, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

FRDS finanteaza proiecte de mica infrastructura, activitati generatoare de venit si servicii sociale comunitare, menite sa dezvolte in randul beneficiarilor sentimentul de coeziune sociala si sesizarea importantei unui obiectiv care depaseste interesul propriu. Dincolo de acest aspect, menirea acestor proiecte este de a arata oamenilor cum pot forma o echipa functionala. Odata trezit acest „spirit de echipa”, este de asteptat ca el sa functioneze cu succes si in alte cazuri.

UNDP/GEF Intarirea capacitatii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera prin imbunatatirea eficientei energetice in Romania

UNDP/GEF utilizeaza fonduri nerambursabile pentru a finanta studii si servicii precum: studii de (pre)fezabilitate, audituri energetice si analiza financiara a proiectelor.

Fondul Global de Mediu (GEF), in cooperare cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), acorda asistenta practica pentru a aborda lipsa investitiilor in domeniul eficientei energetice in Romania. Echipa Natiunilor Unite pentru Servicii de Implementare a Proiectelor (UNOPS) formata din specialisti in domeniul financiar si energetic isi desfasoara activitatea in stransa legatura cu bancile si alte institutii financiare pentru identificarea surselor si asigurarea finantarii comerciale a proiectelor de eficienta energetica.

Fondul Romano-American pentru Investitii

O corporatie din Statele Unite ale Americii, infiintata in anul 1995 de catre Congresul American si care furnizeaza servicii de consultanta si investitii, inclusiv de capital, in sectorul financar-bancar si industrial.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) furnizează împrumuturi, investiţii de capital şi garnaţii. Implicarea financiară a BERD presupune un plafon minim de 5 milioane Euro.

Banca Mondială Biroul din România

Banca Mondială este cel mai important creditor şi furnizor de asistenţă bancară din România, acoperind practic toate sectoarele economice.

Centrul pentru Dezvoltare Economica

Organizatie non-guvernamentala al carei scop este sa faciliteze dezvoltarea, investitiile, cresterea si reusita afacerilor din Romania. CDE este membra a Soros Open Network (SON). Misiunea centrului este sa promoveze dezvoltarea economica a intreprinderilor mici si mijlocii, furnizand intreprinzatorilor o sursa completa de informatii economice, sprijin (prin cursuri de pregatire si servicii de consultanta) si produse financiare.

Electra Total Consulting S.A.

Firmă de tip ESCO, specializată pe identificarea, evaluarea, finanţarea, realizarea şi monitorizarea proiectelor de utilizare eficintă a energiei la consumatorii de energie electrică. Firma ofertează şi realizarea de proiecte de reducere a consumurilor specifice la operatorii din sectorul energetic.

Emos Trading Grup

Firmă din România, care comercializează echipamente EnCo, Statele Unite ale Americii, pentru compensarea factorului de putere, eliminarea armonicelor şi adaptarea parametrilor electrici de funcţionare a echipamentelor electrice la sarcina efectivă.

National Association of Energy Service Companies

Organizaţie comercială de talie naţională din Statele Unite ale Americii care regrupează companii de servicii energetice şi asociate acestora precum şi alte companii de profil din lume.

ENEAS S.R.L. Bucuresti

Societate de servicii energetice din România care analizeaza, propune, finanteaza, produce, furnizeaza, implementeza si opereaza sisteme de co-generare de mica si medie putere pentru uz industrial.

CALORSET Incalzire Industriala

Companie de servicii energetice care produce, furnizează, implementeză şi operează sisteme de incalzire industriala pe baza de tuburi radiante

Term Const S.A. Bacău

Firmă de tip ESCO specializată în activităţi de producere, transport şi comercializare a agentului termic.

EnergoEco S.R.L. Cluj – Napoca

Firmă de tip ESCO, care oferă un pachet integrat de servicii energetice care cuprinde realizarea de audituri energetice, elaborarea de propuneri pentru reducerea consumurilor energetice, analize tehnice şi financiare comparative ale soluţiilor propuse, asistenţă în obţinerea celor mai bune surse de finanţare prin pregătirea planului de afaceri şi a dosarului de finanţare, pregătirea proiectului tehnic, implementarea ‘la cheie’ a măsurilor stabilite, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor.

Energ-Serv S.A.

Înfiinţată în anul 1996, firma este prima de tip ESCO din România, serviciile ei fiind destinate acoperirii cererii crescânde pentru eficienţă energetică şi protecţia mediului.

SE-GES S.A.

Societatea pentru Energie – Generare şi Servicii SE-GES S.A. este o companie a Fondului Româno American pentru Investiţii şi activează ca o companie de servicii energetice.

Ministerul Economiei şi Comerţului
Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
[Actionari] GDF INVESTMENT S.R.L.

Firma din România care comercializează echipamente Powerboss, capabile să reducă consumul de energie al motoarelor asincrone.

[Actionari] Danfoss

Firmă producătoare de echipamente frigorifice, acţionări electrice complexe, inclusiv echipamente pentru controlul turaţiei, echipamente de control industrial, acţionări hidraulice, arzătoare, aparate de control pentru încălzire.

[Actionari] M.E.D.E.E.A. International

Firmă româno-franceză care livrarea „la cheie” echipamente ce includ convertizoare statice de frecventa VACON pentru actionarea cu turatie variabila a motoarelor asincrone cu rotorul in scurtcircuit de medie si joasa tensiune.

[Actionari] SOMAR

Firmă din Marea Britanie care furnizează sisteme inteligente de control Powerboss a funcţionării motoarelor cu viteză liniară constantă, cu semnificative economii de energie elctrică.

[Actionari] Siemens România

Firmă care oferă, printre altele, produse si servicii pentru automatizari, actionari electrice in domeniul industrial si in domeniul constructiilor

[Actionari] Unitech Electronics SRL

Firma din România care comercializeaza echipamente de pentru protecţia alimentării şi generarea de energie electrică, microturbine alimentate cu gaze naturale şi biogaz şi sisteme de co-generare.

[Actionari] Emos Trading Grup

Firmă din România, care comercializează echipamente EnCo, Statele Unite ale Americii, pentru compensarea factorului de putere, eliminarea armonicelor şi adaptarea parametrilor electrici de funcţionare a echipamentelor electrice la sarcina efectivă.

[Aer comprimat] GASEX S.R.L. – Aer comprimat optimizat

Firmă de consultanţă din Romania, membra a GASEX Grup din Germania, care oferă servicii de audit, optimizare, întreţinere, inginerie şi formare continuă în domeniul sistemelor de producere, transport şi utilizare a aerului comprimat.

[Arderea uleiurilor uzate] Air Liquide ACI L.L.C.

Firmă din Statele Unite ale Americii, specializată în concepţia, fabricarea şi punerea în funcţiune a soluţiilor de combustie pentru industria metalurgică. Firma deţine şi soluţii de ardere a uleiurilor uzate pentru producerea de energie termică în industrie.

[Arderea uleiurilor uzate] Clean Burn

Firmă din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează sisteme de ardere a deseurilor petroliere (uleiuri uzate) pentru producerea de energie termică (apă caldă pentru încălzire şi diferite alte scopuri industriale).

[Arzatoare] Danfoss

Firmă producătoare de echipamente frigorifice, acţionări electrice complexe, inclusiv echipamente pentru controlul turaţiei, echipamente de control industrial, acţionări hidraulice, arzătoare, aparate de control pentru încălzire.

[Arzatoare] SAACKE Romania

Firmă producătoare şi furnizoare de echipamente de ardere şi sisteme energetice pentru producerea de energie electrică şi termică

[Arzatoare] Air Liquide ACI L.L.C.

Firmă din Statele Unite ale Americii, specializată în concepţia, fabricarea şi punerea în funcţiune a soluţiilor de combustie pentru industria metalurgică. Firma deţine şi soluţii de ardere a uleiurilor uzate pentru producerea de energie termică în industrie.

[Arzatoare] PROMOTERM S.R.L.

Firmă care comercializează arzătoare, cazane complet automatizate şi instalaţii solare pentru producerea de apă caldă de consum.

[Arzatoare] S.C. EcoApaSol S.R.L.

Firma din România care comercializeaza tehnologie germana în domeniul constructiei de instalatii de producere, colectare, stocare si utilizare biogaz pentru producerea de energie electrica si termica, inclusiv in cogenerare. Firma mai comercializeaza si instalatii de brichetare a deseurilor de lemn si arzatoare pentru bricheti, instalatii de piroliza a deseurilor de lemn inclusiv generatoare de energie electrica si termica, incineratoare ecologice cu recuperatoare de energie termica si instalatii de producerea biodieselului si arzatoare pe biodiesel.

[Automatizari] Siemens România

Firmă care oferă, printre altele, produse si servicii pentru automatizari, actionari electrice in domeniul industrial si in domeniul constructiilor

[Automatizari] Ronexprim

Producător de echipamente, instrumente si solutii complete destinate aplicatiilor din domeniul industrial, şi de componente pentru sisteme de automatizare, asistenta tehnica pentru proiectarea automatizarilor instalatiilor si echipamentelor.

[Automatizari] PROMOTERM S.R.L.

Firmă care comercializează arzătoare, cazane complet automatizate şi instalaţii solare pentru producerea de apă caldă de consum.

[Automatizari] Oramont Impex S.R.L.

Firmă din România care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi echipamente pentru sisteme de încălzire şi apă caldă de consum, sisteme de alimentare cu apă, pompe şi statii de pompare, utilaje pentru puncte termice şi automatizari industriale.

[Automatizari] FEA S.A.

Firmă care produce sisteme de automatizare şi control, şi care a demarat recent fabricarea de instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Automatizari] Elsaco Electronic

Este o firmă care furnizează echipamente pentru masurarea utilitatilor si repartitia cheltuielilor, echilibrarea hidraulica a sistemelor de termoficare, servicii specializate pentru societatile de termoficare, solutii de contorizare destinate consumatorilor individuali, automatizarea sistemelor de termoficare, managementul si controlul proceselor industriale, solutii IT – calculatoare si componente PC.

[Automatizari] Electro-Total

Firmă integrator de sisteme si distribuitori de echipamente de automatizare industrială

[Automatizari] Buderus Romania S.R.L.

Firmă care comercializează module de co-generare, cazane şi sistemele de automatizare aferente şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Automatizari] ACK S.R.L. Pascani

ACK SRL Pascani este specializata in proiectarea, producerea, montarea si punerea in functiune a diverse instalatii de automatizare, monitorizare si dispecerizare din sectoare ca: producerea si distributia energiei termice, metalurgie, chimie, petrochimie etc.

[Biocombustibili] Pure Energy Corporation

Firma din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează combustibili ‘curaţi’ pentru motoare de combustie precum şi tehnologii de producere a substantelor biochimice, componente ale acestor combustibili.

[Biocombustibili] Mangus Sol S.R.L.

Furnizor de sisteme captatoare de energie solara (panouri solare, colectoare solare), eoliana (generatoare eoliene), hidro (micro-hidro turbine) sau producere de combustibil derivat din biomasa (bioreactoare, instalatii biodiesel). Reprezentant in Romania al produselor Ageratec (procesoare biodiesel automate) si Sammler (instalatii termo-solare), partener al mai multor companii cu traditie in echipamentle fotovoltaice si eoliene.

[Biocombustibili] Dynamotive Energa Systems Corporation

Firma canadiană care produce prin piroliza biocombustibili din biomasa.

[Biocombustibili] Carry On Ageratec

Firmă din Suedia, producătoare şi furnizoare de echipamente pentru producerea de biocombustibili din grăsimi vegetale şi animale.

[Biocombustibili] Biodiesel Industries

Biodiesel Industries este o companie americană care realizat cea mai mare reţea de facilităţi de producere a biodiesel-ului din Statele Unite ale Americii.

[Biocombustibili] BDI Anlagenbau GmbH

Firmă din Austria, producătoare şi furnizoare de linii tehnologice pentru obţinerea de biodiesel din plante textile

[Biogaz] Unitech Electronics SRL

Firma din România care comercializeaza echipamente de pentru protecţia alimentării şi generarea de energie electrică, microturbine alimentate cu gaze naturale şi biogaz şi sisteme de co-generare.

[Biogaz] SOLENA Group

Firma din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează tehnologii de gazeificare a biomasei, carbunelui etc.

[Biogaz] S.C. REMCO TRADE S.R.L.

Firmă din România care comercializează tuburi şi panouri radiante, echipamente solare, pompe de căldură şi echipamente pentru producerea energiei din deşeuri pe bază de biogaz. Persoana de contact este domnul Emil RĂCHITĂ, director general, având coordonatele tel: +40.21.2107484 sau +40.21.2602999, fax:: +40.21.2107484 sau +40 21 2602998, mobil: +40723.654477 şi adrese de e-mail:remcotrade@rdslink; remcotrade01@hotmail.com Pe moment firma nu dispune de o adresă url.

[Biogaz] S.C. EcoApaSol S.R.L.

Firma din România care comercializeaza tehnologie germana în domeniul constructiei de instalatii de producere, colectare, stocare si utilizare biogaz pentru producerea de energie electrica si termica, inclusiv in cogenerare. Firma mai comercializeaza si instalatii de brichetare a deseurilor de lemn si arzatoare pentru bricheti, instalatii de piroliza a deseurilor de lemn inclusiv generatoare de energie electrica si termica, incineratoare ecologice cu recuperatoare de energie termica si instalatii de producerea biodieselului si arzatoare pe biodiesel.

Detalii suplimentare la http://www.biogazul.info/.

[Biogaz] Organic Power Ltd.

Firma din Marea Britanie, producatoare de sisteme de generare a biogazului prin fermentarea aerobică şi anaerobică a deşeurilor organice. Un produs secundar este constituit de îngrăşămintele naturale rezultate în urma procesului de fermentare.

[Biogaz] Mangus Sol S.R.L.

Furnizor de sisteme captatoare de energie solara (panouri solare, colectoare solare), eoliana (generatoare eoliene), hidro (micro-hidro turbine) sau producere de combustibil derivat din biomasa (bioreactoare, instalatii biodiesel). Reprezentant in Romania al produselor Ageratec (procesoare biodiesel automate) si Sammler (instalatii termo-solare), partener al mai multor companii cu traditie in echipamentle fotovoltaice si eoliene.

[Biogaz] ENER·G Group

Grup de firme din Marea Britanie şi alte State Membre care produc şi comercializează instalaţii de co-generare,  instalaţii de producere a energiei pe bază de biogaz, instalaţii de valorificare a biomasei prin piroliză şi sisteme de gestiune a energiei.

[Biogaz] DTE Biomass Energy

Firmă din Statele Unite ale Americii care dezvoltă, ia în proprietate şi exploatează (BOO), sisteme de coletare şi utilizare a biogazului pentru producerea de energie, de la gropile econogice de deseuri.

[Biogaz] DANEX S.R.L.

Firma care ofera consultanta, servicii de proiectare, desfasoara activitati de productie, importa si distribuie echipamente pentru modernizarea centralelor micro hidroelectrice existente, realizarea centralelor micro hidroelectrice noi si pentru instalatiile de colectare, stocare si valorificare a biogazului la statiile de tratare a apei si la fermele zootehnice.

[Biogaz] Asja Ambiente Italia S.p.A.

Firmă din Italia care dezvoltă, ia în proprietate şi exploatează (BOO), sisteme de coletare şi utilizare a biogazului pentru producerea de energie, de la gropile econogice de deseuri si sisteme eoliene.

[Biomasa] S.C. FINEX SRL Brasov

Firmă de consultanţă care valorifică prin serviciile oferite, 25 de ani de experienţă în cercetare, proiectare şi executie în utilizarea energiei solare, a energiei eoliene şi abiomasei. Firma furnizează celor interesaţi turbine eoliene cu ax vertical destinate pomparii apei, turbine eoliene cu ax vertical destinate producerii si stocarii energiei electrice, turbine eoliene multipale cu ax orizontal destinate pomparii apei, colectoare solare plane de mare randament energetic şi motoare cu ardere interna care functioneaza prin gazeificarea deseurilor lemnoase.

[Biomasa] JUSTSEN Energiteknik A/S

Firmă din Danemarca, care comercializeaza sisteme de producere a energiei termice pe bază de deseuri si biomasa.

[Biomasa] WEISS SOLAR S.R.L.

Firma germana cu sediul în Alba-Iulia, specializată în proiectarea ÅŸi implementarea unor soluÅ£ii complete de valorificare a energiilor regenerabile. Firma comercializează în exclusivitate sisteme pentru încalzire prin energie solară, sisteme fotovoltaice ÅŸi eoliene, precum ÅŸi sisteme inteligente de stocare a energiei.

[Biomasa] Urbas Machinenfabrik GmbH

Firmă din Austria care produce cazane pe biomasa.

[Biomasa] MAXXTEC AG

Firmă din Germania care produce şi comercializează sisteme camere de ardere – cazane pe biomasă, în care agentul în stare lichidă, încălzit pînă la trecerea în stare de vapori, este un fluid organic cu masă moleculară ridicată, care se poate destinde într-un ciclu Rankine pentru producerea de energie în cogenerare.

[Biomasa] S.C. EcoApaSol S.R.L.

Firma din România care comercializeaza tehnologie germana în domeniul constructiei de instalatii de producere, colectare, stocare si utilizare biogaz pentru producerea de energie electrica si termica, inclusiv in cogenerare. Firma mai comercializeaza si instalatii de brichetare a deseurilor de lemn si arzatoare pentru bricheti, instalatii de piroliza a deseurilor de lemn inclusiv generatoare de energie electrica si termica, incineratoare ecologice cu recuperatoare de energie termica si instalatii de producerea biodieselului si arzatoare pe biodiesel.

Detalii suplimentare la http://www.biogazul.info/.

[Biomasa] ENER·G Group

Grup de firme din Marea Britanie şi alte State Membre care produc şi comercializează instalaţii de co-generare,  instalaţii de producere a energiei pe bază de biogaz, instalaţii de valorificare a biomasei prin piroliză şi sisteme de gestiune a energiei.

[Biomasa] SOLENA Group

Firma din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează tehnologii de gazeificare a biomasei, carbunelui etc.

[Biomasa] Primex S.R.L.

Firmă din România, constructoare şi furnizoare de cazane complet automatizate de tip industrial pe biomasa şi deseuri din lemn

[Biomasa] Energi-co Holding S.A.

Grup de firme care produce şi comercializează, printre altele, cazane de abur şi apă calda, cazane cu condensaţie,cazane şi centrale termice pe biomasa, centrale termice modulare.

[Biomasa] Bronzeoak Group

Bronzeoak este lider mondial în dezvoltarea proiectelor pentru valorificarea biomasei. Firma dezvoltă, finanţează şi deţine în proprietate (BOOT) proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie.

[Biomasa] UTON S.A. Oneşti

Firmă producătoare de recipiente sub presiune, cazane industriale, inclusiv pe biomasa şi structuri metalice.

[Biomasa] Redler Ltd.

Firma din Marea Britanie producatoare de sisteme de producere a energiei pe bază de biomasa.

[Biomasa] Kohlbach Heizkessel- & Industrieanlagenbau

Firmă austriacă producătoare de cazane şi sisteme complete de producere a energiei termice şi/sau electrice pe biomasa.

[Biomasa] Compte R

Firmă din Franţa care se ocupă cu proiectarea, fabricarea, instalarea şi darea în funcţiune a cazanelor automatizate pe lemn şi biomasă. Firma este prezentă în România din anul 1996, unde a instalat şi dat în funcţiune trei cazane de apă caldă pe deşeuri lemnoase cu puteri unitare de până la 1 MWtermic, pentru beneficiari ca Romsilva R.A., S.C. Forest Magap S.R.L. şi S.C. Mitocarii Prod S.R.L.

[Case pasive] Construct Group S.R.L.

Grup de firme care produc şi comercializează materiale termoizolante şi unităţi locative cu consumuri energetice reduse de tip ‘casă pasivă’

[Cazane] Buderus Romania S.R.L.

Firmă care comercializează module de co-generare, cazane şi sistemele de automatizare aferente şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Cazane] Energi-co Holding S.A.

Grup de firme care produce şi comercializează, printre altele, cazane de abur şi apă calda, cazane cu condensaţie,cazane şi centrale termice pe biomasa, centrale termice modulare.

[Cazane] IPD-Tec S.R.L.

Firma care comercializeaza instalatii de pompe de caldura Heliotherm, Austria si sisteme de încalzire prin pardoseala Harreither, Austria.

[Cazane] Maral S.R.L.

Firmă distribuitoare de cazane electrice industriale pentru producerea de apă fierbinte şi abur.

[Cazane] MAXXTEC AG

Firmă din Germania care produce şi comercializează sisteme camere de ardere – cazane pe biomasă, în care agentul în stare lichidă, încălzit pînă la trecerea în stare de vapori, este un fluid organic cu masă moleculară ridicată, care se poate destinde într-un ciclu Rankine pentru producerea de energie în cogenerare.

[Cazane] Primex S.R.L.

Firmă din România, constructoare şi furnizoare de cazane complet automatizate de tip industrial pe biomasa şi deseuri din lemn

[Cazane] PROMOTERM S.R.L.

Firmă care comercializează arzătoare, cazane complet automatizate şi instalaţii solare pentru producerea de apă caldă de consum.

[Cazane] Rom Energy Armstrong S.R.L.

Firma care comercializeaza cazane de abur Clayton, oale si pompe de condens, schimbatoare de caldura apa – abur instantanee, elemente de reglare si control, fitinguri etc.

[Cazane] Strebelwerk GmbH

Firmă austriacă producătoare de cazane, inclusiv cu condensaţie, de ultimă generaţie, pe combustibili fosili.

[Cazane] Urbas Machinenfabrik GmbH

Firmă din Austria care produce cazane pe biomasa.

[Cazane] UTON S.A. Oneşti

Firmă producătoare de recipiente sub presiune, cazane industriale, inclusiv pe biomasa şi structuri metalice.

[Cazane] Viessmann Werke GmbH & Co KG

Firmă germană care produce şi comercializează prin Viessmann România, schimbatoare de căldura, micro-centrale de co-generare, cazane de apă calda şi abur şi sisteme solare de producere a energiei electrice şi termice.

[Cazane] WEISS SOLAR S.R.L.

Firma germana cu sediul în Alba-Iulia, specializata în proiectarea si implementarea unor solutii complete de valorificare a energiilor regenerabile. Firma comercializeaza în exclusivitate sisteme pentru încalzire prin energie solara, sisteme fotovoltaice si eoliene, precum si sisteme inteligente de stocare a energiei.

[Centrale termice] TERM CONST S.A. Bacau

Firmă producătoare şi furnizoare de centrale termice industriale

[Centrale termice] General Fluid S.A.

Firma din România, furnizoare de sisteme individuale de producere a energiei termice şi de contoare termice

[Centrale termice] HERZ Armaturen Romania

Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H. din Austria, produce şi comercializează instalaţii de încălzire precum şi echipamente de măsură şi control a energiei termice.

[Centrale termice] Energi-co Holding S.A.

Grup de firme care produce şi comercializează, printre altele, cazane de abur şi apă calda, cazane cu condensaţie,cazane şi centrale termice pe biomasa, centrale termice modulare.

[Co-generare] Buderus Romania S.R.L.

Firmă care comercializează module de co-generare, cazane şi sistemele de automatizare aferente şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Co-generare] Unitech Electronics SRL

Firma din România care comercializeaza echipamente de pentru protecţia alimentării şi generarea de energie electrică, microturbine alimentate cu gaze naturale şi biogaz şi sisteme de co-generare.

[Co-generare] S.C. EcoApaSol S.R.L.

Firma din România care comercializeaza tehnologie germana în domeniul constructiei de instalatii de producere, colectare, stocare si utilizare biogaz pentru producerea de energie electrics si termica, inclusiv in cogenerare.

Firma mai comercializeaza si instalatii de brichetare a deseurilor de lemn si arzatoare pentru bricheti, instalatii de piroliza a deseurilor de lemn inclusiv generatoare de energie electrica si termica, incineratoare ecologice cu recuperatoare de energie termica si instalatii de producerea biodieselului si arzatoare pe biodiesel.

etalii suplimentare la http://www.biogazul.info/.

[Co-generare] ENER·G Group

Grup de firme din Marea Britanie şi alte State Membre care produc şi comercializează instalaţii de co-generare,  instalaţii de producere a energiei pe bază de biogaz, instalaţii de valorificare a biomasei prin piroliză şi sisteme de gestiune a energiei.

[Co-generare] GE Jenbacher

Firmă din Austria şi unul din liderii mondiali în producerea de motoare de co-generare.

[Co-generare] Centrax Ltd.

Firmă din Marea Britanie care comercializează soluţii de generare energie electrică şi de co-generare, care utilizează turbine industriale cu gaze produse de Rolls – Royce.

[Co-generare] Tedom s.r.o.

Firmă din Republica Cehă, producătoare şi exportatoare de echipamente de co-generare cu puteri unitare cuprinse între 5 şi 2000 kWe, care pot funcţiona pe bază de gaze naturale şi biogaz (generat prin fermentarea deşeurilor menajere, agricole şi cele de la fabricile de bere).

[Co-generare] Viessmann Werke GmbH & Co KG

Firmă germană care produce şi comercializează prin Viessmann România, schimbatoare de căldura, micro-centrale de co-generare, cazane de apă calda şi abur şi sisteme solare de producere a energiei electrice şi termice.

[Co-generare] FASEK Engineering and Production GmbH

Firma din Austria producătoare de sisteme de producere a energiei in co-generare si in sisteme solare

[Co-generare] INCDT COMOTI Bucuresti

INCDT COMOTI produce şi comercializează echipamente de co-generare (tip turbomotoare).

[Compresoare] Ircat Com S.R.L.

Firma furnizoare de compresoare antrenate electric sau cu combustibil lichid

[Contorizare] Contor Zenner

Contor ZENNER a utilizat cu succes experienta, creativitatea si cele mai noi tehnologii pentru satisfacerea exigentelor clientilor, în domeniul mãsurãrii si decontãrii consumurilor energetice.

[Contorizare] Elsaco Electronic

Este o firmă care furnizează echipamente pentru masurarea utilitatilor si repartitia cheltuielilor, echilibrarea hidraulica a sistemelor de termoficare, servicii specializate pentru societatile de termoficare, solutii de contorizare destinate consumatorilor individuali, automatizarea sistemelor de termoficare, managementul si controlul proceselor industriale, solutii IT – calculatoare si componente PC.

[Contorizare] EnergoBit

Grup de firme care produce si comercializeaza, printre altele, sisteme de contorizare, iluminat public interior, exterior si arhitectural şi sisteme de gestiune a energiei.

[Contorizare] General Fluid S.A.

Firma din România, furnizoare de sisteme individuale de producere a energiei termice şi de contoare termice

[Contorizare] HERZ Armaturen Romania

Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H. din Austria, produce şi comercializează instalaţii de încălzire precum şi echipamente de măsură şi control a energiei termice.

[Contorizare] Kamstrup A/S

Cu o producţie totală de peste 300 de mii de contoare pentru energie electrică şi termică, firma Kamstrup din Danemarce, este cel mai mare furnizor din lume de contoare de energie termică cu ultrasunete.

[Contorizare] Oramont Impex S.R.L.

Firmă din România care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi echipamente pentru sisteme de încălzire şi apă caldă de consum, sisteme de alimentare cu apă, pompe şi statii de pompare, utilaje pentru puncte termice şi automatizari industriale.

[Contorizare] Techem Energy Services S.R.L.

Techem Energy Services, lider de piaţă în Germania, produce şi comercializează aparate electronice de repartizare a energiei termice (repartitoare electronice de costuri şi contoare de căldură), contoare de apă şi repartitoare de costuri bazate pe principiul evaporării.

[Contorizare] Viterra Energy Services SRL

Firma furnizoare de sisteme de contorizare individuală a energiei termice

[Controlul turatiei] Danfoss

Firmă producătoare de echipamente frigorifice, acţionări electrice complexe, inclusiv echipamente pentru controlul turaţiei, echipamente de control industrial, acţionări hidraulice, arzătoare, aparate de control pentru încălzire.

[Controlul turatiei] Vertix Co. S.R.L. Atec Group

Firmă furnizoare de sisteme Power Boss pentru eficientizarea consumului de energie la motoarele cu viteză de rotaţie liniară constantă

[Controlul turatiei] SOMAR

Firmă din Marea Britanie care furnizează sisteme inteligente de control Powerboss a funcţionării motoarelor cu viteză liniară constantă, cu semnificative economii de energie elctrică.

[Eolian] Windstream Power Systems

Windstream Power Systems din Statele Unite ale Americii furnizează sisteme eoliene, solare, micro hidro şi sisteme de producere a energiei acţionate de forţa umană.

[Eolian] REpower Systems

REpower Systems AG este unul dintre producătorii majori de turbine eoliene din Germania, cu o cotă de piaţă de circa 10%.

[Eolian] Northern Power

Northern Power Systems proiectează, construieşte şi instalează sisteme de producere distribuită de energie electrică pentru sectorul industrial, militar şi municipalităţi. Firma pune la dispoziţie sisteme de conversie a energiei eoliene, solare şi a combustibililor fosili.

[Eolian] Northern Power System

Firma din Statele Unite ale Americii care proiectează, construieşte şi instalează sisteme integrate de producere a energiei – eolian, solar, hidrogen, biomasa, gaze naturale şi combustibil lichid.

[Eolian] NRG Systems

Firma din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează sisteme complete de evaluare a potenţialului eolian

[Eolian] Alfa-Bit

Firmă furnizoare de echipamente solare, lămpi şi panouri fotovoltaice, micro turbine eoliene şi pompe de căldură care preia energie termică din mediul ambiant.

[Eolian] Powertech Solar Ltd

Firmă din Marea Britanie specializată în producerea de instalaţii solare cu tuburi cu vid, instalaţii şi sisteme eoliene şi module şi sisteme de panouri fotovoltaice.

[Eolian] Asja Ambiente Italia S.p.A.

Firmă din Italia care dezvoltă, ia în proprietate şi exploatează (BOO), sisteme de coletare şi utilizare a biogazului pentru producerea de energie, de la gropile econogice de deseuri si sisteme eoliene.

[Eolian] EnXco Inc.

Firmă americană care dezvoltă, construieşte, operează şi gestionează proiecte de energie eoliană.

[Eolian] Energy Resource Development

Energy Resource Development Inc. (E.R.D.) este o divizie de producere şi distribuţie a noii generaţii de turbine eoliene WindPorts™ cu puteri de ordinul zecilor de kW. Firma canadiană mai comercializează la pachet cu turbinele eoliene sau separat şi celule şi panouri fotovoltaice

[Eolian] Gamesa Corporation Tecnologica

Cel mai mare furnizor spaniol de centrale şi turbine eoliene

[Eolian] WEISS SOLAR S.R.L.

Firma germana cu sediul în Alba-Iulia, specializata în proiectarea si implementarea unor solutii complete de valorificare a energiilor regenerabile. Firma comercializeaza în exclusivitate sisteme pentru încalzire prin energie solara, sisteme fotovoltaice si eoliene, precum si sisteme inteligente de stocare a energiei.

[Eolian] LP ELECTRIC S.R.L.

Firmă din România care comercializează sisteme de producere a energiei electrice pe bază de turbine eoliene, microhidroturbine, panouri fotovoltaice şi combinaţii între acestea, pentru uz individual.

[Eolian] S.C. FINEX SRL Brasov

Firmă de consultanţă care valorifică prin serviciile oferite, 25 de ani de experienţă în cercetare, proiectare şi executie în utilizarea energiei solare, a energiei eoliene şi abiomasei. Firma furnizează celor interesaţi turbine eoliene cu ax vertical destinate pomparii apei, turbine eoliene cu ax vertical destinate producerii si stocarii energiei electrice, turbine eoliene multipale cu ax orizontal destinate pomparii apei, colectoare solare plane de mare randament energetic şi motoare cu ardere interna care functioneaza prin gazeificarea deseurilor lemnoase.

[Eolian] GE Energy

Fiind unul dintre cei mai mari producatori de energie eoliana si furnizori de turbine eoliene, firma are instalate peste 7.000 trurbine eoliene in toata lumea, cu o putere instalată ce depăşeşte 5.600 MW. GE Energy produce grupuri eoliene cu puteri unitare cuprinse între 1,5 şi 3,6 MW

[Eolian] S.C. Solara.ro S.R.L.

Distribuitor din Romania de colectoare solare cu rezervor atmosferic exterior, de colectoare solare cu rezervor presurizat exterior si de colectoare solare cu tuburi vidate fara rezervor. Firma mai distribuie si instalatii eoliene si panouri fotovoltaice.

[Eolian] Mangus Sol S.R.L.

Furnizor de sisteme captatoare de energie solara (panouri solare, colectoare solare), eoliana (generatoare eoliene), hidro (micro-hidro turbine) sau producere de combustibil derivat din biomasa (bioreactoare, instalatii biodiesel). Reprezentant in Romania al produselor Ageratec (procesoare biodiesel automate) si Sammler (instalatii termo-solare), partener al mai multor companii cu traditie in echipamentle fotovoltaice si eoliene.

[Exhaustare] Eco Tech

Firma este specializata in productia de elemente pentru exhaustare, filtrare, si insilozare. Firma se adresează in principal industriei lemnului, dar nu în mod exclujsiv. Firma are o experienta acumulata din anul 1997, lucrand cu firme de varf din Danemarca.

[Fotovoltaic] S.C. FINEX SRL Brasov

Firmă de consultanţă care valorifică prin serviciile oferite, 25 de ani de experienţă în cercetare, proiectare şi executie în utilizarea energiei solare, a energiei eoliene şi abiomasei. Firma furnizează celor interesaţi turbine eoliene cu ax vertical destinate pomparii apei, turbine eoliene cu ax vertical destinate producerii si stocarii energiei electrice, turbine eoliene multipale cu ax orizontal destinate pomparii apei, colectoare solare plane de mare randament energetic şi motoare cu ardere interna care functioneaza prin gazeificarea deseurilor lemnoase.

[Fotovoltaic] S.C. Solara.ro S.R.L.

Distribuitor din Romania de colectoare solare cu rezervor atmosferic exterior, de colectoare solare cu rezervor presurizat exterior si de colectoare solare cu tuburi vidate fara rezervor. Firma mai distribuie si instalatii eoliene si panouri fotovoltaice.

[Fotovoltaic] Alfa-Bit

Firmă furnizoare de echipamente solare, lămpi şi panouri fotovoltaice, micro turbine eoliene şi pompe de căldură care preia energie termică din mediul ambiant.

[Fotovoltaic] Windstream Power Systems

Windstream Power Systems din Statele Unite ale Americii furnizează sisteme eoliene, solare, micro hidro şi sisteme de producere a energiei acţionate de forţa umană.

[Fotovoltaic] German Tech S.R.L.

Firmă care comercializează sisteme solare cu tuburi cu vid pentru producerea energiei termice şi module şi sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

[Fotovoltaic] LP ELECTRIC S.R.L.

Firmă din România care comercializează sisteme de producere a energiei electrice pe bază de turbine eoliene, microhidroturbine, panouri fotovoltaice şi combinaţii între acestea, pentru uz individual.

[Fotovoltaic] Viessmann Werke GmbH & Co KG

Firmă germană care produce şi comercializează prin Viessmann România, schimbatoare de căldura, micro-centrale de co-generare, cazane de apă calda şi abur şi sisteme solare de producere a energiei electrice şi termice.

[Fotovoltaic] Spheral Solar Power

O divizie a firmei canadiene ATS Automation Tooling Systems Inc., care produce şi comercializează ‘covoare’ şi sisteme de conversie a energiei solare în electricitate.

[Fotovoltaic] Powertech Solar Ltd

Firmă din Marea Britanie specializată în producerea de instalaţii solare cu tuburi cu vid, instalaţii şi sisteme eoliene şi module şi sisteme de panouri fotovoltaice.

[Fotovoltaic] Energy Resource Development Inc.

Energy Resource Development Inc. (E.R.D.) este o divizie de producere şi distribuţie a noii generaţii de turbine eoliene WindPorts™ cu puteri de ordinul zecilor de kW. Firma canadiană mai comercializează la pachet cu turbinele eoliene sau separat şi celule şi panouri fotovoltaice

[Fotovoltaic] Northern Power System

Firma din Statele Unite ale Americii care proiectează, construieşte şi instalează sisteme integrate de producere a energiei – eolian, solar, hidrogen, biomasa, gaze naturale şi combustibil lichid.

[Fotovoltaic] GT SOLAR Technologies, INC

Firmă americană producătoare şi furnizoare de panouri şi sisteme fotovoltaice ‘la cheie’.

[Fotovoltaic] Atersa

Firmă din Spania, lider european în producerea şi comercializarea de module şi sisteme fotovoltaice.

[Fotovoltaic] BP Solar

BP Solar este lider mondial în fabricarea şi comercializarea modulelor şi sistemelor fotovoltaice, cu capacităţi de producţie în Statele Unite ale Americii, Spania, Australia şi India.

[Fotovoltaic] Isofoton

Firmă din Spania, lider european în producerea şi comercializarea de module şi sisteme fotovoltaice individuale şi conectate la reţeaua de energie electrică.

[Fotovoltaic] Total Energie

Firmă franceză producătoare de panouri şi sisteme fotovoltaice.

[Fotovoltaic] Solar Outdoor Lighting, Inc.

Firmă din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializeaztă sisteme fotovoltaice de producere a energiei pentru iluminat public, pomparea apei, consumul casnic şi desalinizarea apei.

[Fotovoltaic] Kyocera Solar, Inc.

Firmă din Statele Unite ale Americii, care este unul dintre cei mai mari producători de module şi sisteme fotovoltaice pentru aplicaţii industriale şi rezidenţiale.

[Fotovoltaic] EPV Energy PhotoVoltaics

Firmă din Statele Unite ale Americii care produce module şi sisteme fotovoltaice.

[Gazul Klein] Rokura

Firma oferă soluţii SCADA şi promovează generatorul RAI 1500 care transformă, prin intermediul unei tehnologii revoluţionare, apa obişnuită în gazul Klein (un amestec de hidrogen şi oxigen care deţine proprietăţi energetice nicicând disponibile înainte.

[Geotermal] Calpine

Firma din Statele Unite ale Americii, care este cel mai mare producator de energie electrica pe baza de energie geotermala. Calpine opereaza grupuri care totalizeaza o putere instalata care depaseste 22.600 MW.

[gestiunea energiei] Merten

Firma furnizează sisteme inteligente de gestiune a energiei în clădiri.

[Gestiunea energiei] Powersmiths International Corp.

Firma din Canada furnizoare de echipamente şi sisteme eficiente energetice de calitate a energiei electrice

[Gestiunea energiei] Honeywell România

Firmă care produce, printre altele, şi sisteme de gestiune a energiei în clădiri.

[Gestiunea energiei] ENER·G Group

Grup de firme din Marea Britanie şi alte State Membre care produc şi comercializează instalaţii de co-generare,  instalaţii de producere a energiei pe bază de biogaz, instalaţii de valorificare a biomasei prin piroliză şi sisteme de gestiune a energiei.

[Gestiunea energiei] EnergoBit

Grup de firme care produce si comercializeaza, printre altele, sisteme de contorizare, iluminat public interior, exterior si arhitectural şi sisteme de gestiune a energiei.

[Gestiunea energiei] S.C. Servelect S.R.L. Cluj – Napoca

Firma din România care ofera consultanta energetica, solutii în eficientizare energetica, implementarea solutiilor propuse si echipamente electrice la preturi de producator.

[Iluminat public] Osram

Firma din Germania care produce şi comercializează echipamente şi sisteme de iluminat.

[Iluminat public] EnergoBit

Grup de firme care produce si comercializeaza, printre altele, sisteme de contorizare, iluminat public interior, exterior si arhitectural şi sisteme de gestiune a energiei.

[Iluminat public] Solar Outdoor Lighting, Inc.

Firmă din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializeaztă sisteme fotovoltaice de producere a energiei pentru iluminat public, pomparea apei, consumul casnic şi desalinizarea apei.

[Iluminat public] Emos Trading Grup

Firmă din România, care comercializează echipamente EnCo, Statele Unite ale Americii, pentru compensarea factorului de putere, eliminarea armonicelor şi adaptarea parametrilor electrici de funcţionare a echipamentelor electrice la sarcina efectivă.

[Iluminat public] Philips and Elba Street Lighting

Firmă care produce şi comercializează sisteme telecomandate de iluminat public stradal şi arhitectural.

[Incineratoare] S.C. EcoApaSol S.R.L.

Firma din România care comercializeaza tehnologie germana în domeniul constructiei de instalatii de producere, colectare, stocare si utilizare biogaz pentru producerea de energie electrica si termica, inclusiv in cogenerare.

Firma mai comercializeaza si instalatii de brichetare a deseurilor de lemn si arzatoare pentru bricheti, instalatii de piroliza a deseurilor de lemn inclusiv generatoare de energie electrica si termica, incineratoare ecologice cu recuperatoare de energie termica si instalatii de producerea biodieselului si arzatoare pe biodiesel.

Detalii suplimentare la http://www.biogazul.info/.

[Incineratoare] Pro Air Clean S.A. Timişoara

Firmă producătoare şi furnizoare de incineratoare pentru deşeuri industriale,sanitare şi menajere

[Materiale termoizolante] Swisspor România

Firmă producătoare şi distribuitoare de materiale termo şi hidroizolante pentru construcţii.

[Materiale termoizolante] Saint-Gobain Isover Romania S.R.L.

Firma, membra a grupului mondial Saint-Gobain Isover, este producatoare si distribuitoare de materiale termo-, hidro si fonoizolante. Firma comercializeaza produse de tip vata de sticla, vata bazaltica, polistiren extrudat etc.

[materiale termoizolante] Corina Gealan S.R.L.

Firmă care produce şi comercializează tâmplărie termoizolantă şi instalaţii solare cu tuburi cu vid pentru încălzire şi apă caldă de consum.

[Materiale termoizolante] Construct Group S.R.L.

Grup de firme care produc şi comercializează materiale termoizolante şi unităţi locative cu consumuri energetice reduse de tip ‘casă pasivă’

[Micro hidro] DANEX S.R.L.

Firma care ofera consultanta, servicii de proiectare, desfasoara activitati de productie, importa si distribuie echipamente pentru modernizarea centralelor micro hidroelectrice existente, realizarea centralelor micro hidroelectrice noi si pentru instalaţiile de colectare, stocare si valorificare a biogazului la statiile de tratare a apei si la fermele zootehnice.

[Micro hidro] Koessler Ges.m.b.H.

Firmă din Austria care produce şi furnizează turbine micro hidro şi sisteme ‘la cheie’ de producere a energiei în micro hidro centrale

[Micro hidro] LP ELECTRIC S.R.L.

Firmă din România care comercializează sisteme de producere a energiei electrice pe bază de turbine eoliene, microhidroturbine, panouri fotovoltaice şi combinaţii între acestea, pentru uz individual.

[Micro hidro] Mangus Sol S.R.L.

Furnizor de sisteme captatoare de energie solara (panouri solare, colectoare solare), eoliana (generatoare eoliene), hidro (micro-hidro turbine) sau producere de combustibil derivat din biomasa (bioreactoare, instalatii biodiesel). Reprezentant in Romania al produselor Ageratec (procesoare biodiesel automate) si Sammler (instalatii termo-solare), partener al mai multor companii cu traditie in echipamentle fotovoltaice si eoliene.

[Micro hidro] UCM Reşiţa S.A.

Firmă din România, care construieşte şi comercializează turbogeneratoare pentru microhidrocentrale.

[Micro hidro] Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH Co & KG

Firmă de tip joint-venture din Austria care produce şi furnizează turbine micro hidro şi sisteme complete de micro hidro turbogeneratoare.

[Micro hidro] Windstream Power Systems

Windstream Power Systems din Statele Unite ale Americii furnizează sisteme eoliene, solare, micro hidro şi sisteme de producere a energiei acţionate de forţa umană.

[Pompe] S.C. Multigama Tech S.R.L.

Firmă din România care comercializează şi instalează pompe şi sisteme de pompare provenind de la firma KSB din Germania, lider mondial în domeniu. Firma furnizează şi servicii de inginerie şi întreţinere şi reparaţii.

[Pompe] Oramont Impex S.R.L.

Firmă din România care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi echipamente pentru sisteme de încălzire şi apă caldă de consum, sisteme de alimentare cu apă, pompe şi statii de pompare, utilaje pentru puncte termice şi automatizari industriale.

[Pompe] Grundfos

Firmă prodcătoare de pompe şi sisteme de pompare, inclusiv folosind energia solară şi energia eolieană, fiabile şi eficiente din punct de vedere energetic.

[Pompe] Flowserve

Firmă din Statele Unite ale Americii, lider mondial in producţie de pompe.

[Pompe] DANEX S.R.L.

Firma care ofera consultanta, servicii de proiectare, desfasoara activitati de productie, importa si distribuie echipamente pentru modernizarea centralelor micro hidroelectrice existente, realizarea centralelor micro hidroelectrice noi si pentru instalatiile de colectare, stocare si valorificare a biogazului la statiile de tratare a apei si la fermele zootehnice.

[Pompe de caldura] IPD-Tec S.R.L.

Firma care comercializeaza instalatii de pompe de caldura Heliotherm, Austria si sisteme de încalzire prin pardoseala Harreither, Austria.

[Pompe de caldura] OST-WEST S.R.L. Timişoara

Firma comercializează sub licenţă, pompe de căldură ale firmei OCHSNER din Austria. Pompele de căldură valorifică energie termică a pământului şi pânzei freatice pentru încălzire şi producere de apă caldă. Firma comercializează şi materiale de consturcţii termoizolante de tip lemn – beton.

[Pompe de caldura] S.C. KELVIN P.D.C. S.R.L.

Firmă furnizoare de pompe de căldură, sisteme de încălzire, panouri solare şi sisteme de ventilaţie şi aerisire. Firma desface echipamentele şi sistemele unor firme producătoare din Germania  precum ERW- ELECTROTECHNIK GmbH şi STIEBEL-ELTRON AG şi din Austria  NEURA GmbH.

[Pompe de caldura] S.C. Eco Clima S.R.L.

Importator si distribuitor de echipamente si servicii de proiectare, autorizare, instalare, punere în functiune, service si furnizare piese de schimb în domeniul sistemelor industriale de încalzire si ventilatie/climatizare.

Echipamentele furnizate sunt tuburi radiante, tubulatura modulara radianta, panouri ceramice, generatoare de aer cald, termoconvectoare si pompe de caldura. Firma este importator unic al aparatelor de conditionare a aerului Americool. Date de contact: Cristina BARA, director general, tel.: (021) 252.60.66; tel/fax : (021) 252.76.61, mail eco-clima@ecoclima.ro; ecoclima@clicknet.ro; tina.roman@ecoclima.ro În prezent pagina de Internet este in lucru.

[Pompe de caldura] S.C. REMCO TRADE S.R.L.

Firmă din România care comercializează tuburi şi panouri radiante, echipamente solare, pompe de căldură şi echipamente pentru producerea energiei din deşeuri pe bază de biogaz.

Persoana de contact este domnul Emil RĂCHITĂ, director general, având coordonatele tel: +40.21.2107484 sau +40.21.2602999, fax:: +40.21.2107484 sau +40 21 2602998, mobil: +40723.654477 şi adrese de e-mail:remcotrade@rdslink; remcotrade01@hotmail.com Pe moment firma nu dispune de o adresă url.

[SCADA] Rokura

Firma oferă soluţii SCADA şi promovează generatorul RAI 1500 care transformă, prin intermediul unei tehnologii revoluţionare, apa obişnuită în gazul Klein (un amestec de hidrogen şi oxigen care deţine proprietăţi energetice nicicând disponibile înainte.

[Schimbatoare] Oramont Impex S.R.L.

Firmă din România care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi echipamente pentru sisteme de încălzire şi apă caldă de consum, sisteme de alimentare cu apă, pompe şi statii de pompare, utilaje pentru puncte termice şi automatizari industriale.

[Schimbatoare] Viessmann Werke GmbH & Co KG

Firmă germană care produce şi comercializează prin Viessmann România, schimbatoare de căldura, micro-centrale de co-generare, cazane de apă calda şi abur şi sisteme solare de producere a energiei electrice şi termice.

[Schimbatoare] IAICA S.A. Alexandria

Firmă producătoare de schimbatoare de căldură şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică

[Solar termic] S.C. REMCO TRADE S.R.L.

Firmă din România care comercializează tuburi şi panouri radiante, echipamente solare, pompe de căldură şi echipamente pentru producerea energiei din deşeuri pe bază de biogaz.

Persoana de contact este domnul Emil RĂCHITĂ, director general, având coordonatele tel: +40.21.2107484 sau +40.21.2602999, fax:: +40.21.2107484 sau +40 21 2602998, mobil: +40723.654477 şi adrese de e-mail:remcotrade@rdslink; remcotrade01@hotmail.com Pe moment firma nu dispune de o adresă url.

[Solar termic] SOGLEN Solar Glass Energie

Firmă din Franţa care produce sisteme solare cu acumulare pe bază de tuburi cu vid, pentru producerea de energie termică.

[Solar termic] Thermomax Ltd.

Firmă din Marea Britanie, producătoare de instalaţii solare cu tuburi cu vid pentru încălzire şi producerea de apă caldă de consum.

[Solar termic] M.S.T.C. S.R.L.

Firmă care comercializează sisteme hibride solar-electrice pentru producerea de energie termică

[Solar termic] Corina Gealan S.R.L.

Firmă care produce şi comercializează tâmplărie termoizolantă şi instalaţii solare cu tuburi cu vid pentru încălzire şi apă caldă de consum.

[Solar termic] FASEK Engineering and Production GmbH

Firma din Austria producătoare de sisteme de producere a energiei in co-generare si in sisteme solare

[Solar termic] IAICA S.A. Alexandria

Firmă producătoare de schimbatoare de căldură şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică

[Solar termic] FEA S.A.

Firmă care produce sisteme de automatizare şi control, şi care a demarat recent fabricarea de instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Solar termic] S.O.L.I.D. GmbH

Firmă din Austria care proiectează, produce, comercializează şi instalează panouri solare de mari dimensiuni.

[Solar termic] Northern Power System

Firma din Statele Unite ale Americii care proiectează, construieşte şi instalează sisteme integrate de producere a energiei – eolian, solar, hidrogen, biomasa, gaze naturale şi combustibil lichid.

[Solar termic] Powertech Solar Ltd

Firmă din Marea Britanie specializată în producerea de instalaţii solare cu tuburi cu vid, instalaţii şi sisteme eoliene şi module şi sisteme de panouri fotovoltaice.

[Solar termic] Viessmann Werke GmbH & Co KG

Firmă germană care produce şi comercializează prin Viessmann România, schimbatoare de căldura, micro-centrale de co-generare, cazane de apă calda şi abur şi sisteme solare de producere a energiei electrice şi termice.

[Solar termic] S.C. KELVIN P.D.C. S.R.L.

Firmă furnizoare de pompe de căldură, sisteme de încălzire, panouri solare şi sisteme de ventilaţie şi aerisire.

Firma desface echipamentele şi sistemele unor firme producătoare din Germania  precum ERW- ELECTROTECHNIK GmbH şi STIEBEL-ELTRON AG şi din Austria  NEURA GmbH.

[Solar termic] German Tech S.R.L.

Firmă care comercializează sisteme solare cu tuburi cu vid pentru producerea energiei termice şi module şi sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

[Solar termic] Buderus Romania S.R.L.

Firmă care comercializează module de co-generare, cazane şi sistemele de automatizare aferente şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Solar termic] WEISS SOLAR S.R.L.

Firma germana cu sediul în Alba-Iulia, specializata în proiectarea si implementarea unor solutii complete de valorificare a energiilor regenerabile. Firma comercializeaza în exclusivitate sisteme pentru încalzire prin energie solara, sisteme fotovoltaice si eoliene, precum si sisteme inteligente de stocare a energiei.

[Solar termic] PROMOTERM S.R.L.

Firmă care comercializează arzătoare, cazane complet automatizate şi instalaţii solare pentru producerea de apă caldă de consum.

[Solar termic] Alfa-Bit

Firmă furnizoare de echipamente solare, lămpi şi panouri fotovoltaice, micro turbine eoliene şi pompe de căldură care preia energie termică din mediul ambiant.

[Solar termic] S.C. Solara.ro S.R.L.

Distribuitor din Romania de colectoare solare cu rezervor atmosferic exterior, de colectoare solare cu rezervor presurizat exterior si de colectoare solare cu tuburi vidate fara rezervor. Firma mai distribuie si instalatii eoliene si panouri fotovoltaice.

[Solar termic] Mangus Sol S.R.L.

Furnizor de sisteme captatoare de energie solara (panouri solare, colectoare solare), eoliana (generatoare eoliene), hidro (micro-hidro turbine) sau producere de combustibil derivat din biomasa (bioreactoare, instalatii biodiesel).

Reprezentant in Romania al produselor Ageratec (procesoare biodiesel automate) si Sammler (instalatii termo-solare), partener al mai multor companii cu traditie in echipamentle fotovoltaice si eoliene.

[Solar termic] S.C. FINEX SRL Brasov

Firmă de consultanţă care valorifică prin serviciile oferite, 25 de ani de experienţă în cercetare, proiectare şi executie în utilizarea energiei solare, a energiei eoliene şi abiomasei.

Firma furnizează celor interesaţi turbine eoliene cu ax vertical destinate pomparii apei, turbine eoliene cu ax vertical destinate producerii si stocarii energiei electrice, turbine eoliene multipale cu ax orizontal destinate pomparii apei, colectoare solare plane de mare randament energetic şi motoare cu ardere interna care functioneaza prin gazeificarea deseurilor lemnoase.

[Tuburi radiante] CALORSET Incalzire Industriala

Companie de servicii energetice care produce, furnizează, implementeză şi operează sisteme de incalzire industriala pe baza de tuburi radiante

[Tuburi radiante] S.C. SCHWANK S.R.L.

Filiala in Romania a firmei Schwank din Germania, lider mondial in incalzirea prin radiatie cu peste 50 de ani de experienta in domeniu, furnizeaza echipamente de incalzire prin radiatie: radianti ceramici si tuburi radiante, cu o mare eficienta energetica avand costuri de investitii si operationale reduse.Firma asigura servicii complete de consultanta tehnica, punere in functiune, montaj si service.

[Tuburi radiante] S.C. Eco Clima S.R.L.

Importator si distribuitor de echipamente si servicii de proiectare, autorizare, instalare, punere în functiune, service si furnizare piese de schimb în domeniul sistemelor industriale de încalzire si ventilatie/climatizare.

Echipamentele furnizate sunt tuburi radiante, tubulatura modulara radianta, panouri ceramice, generatoare de aer cald, termoconvectoare si pompe de caldura. Firma este importator unic al aparatelor de conditionare a aerului Americool.

Date de contact: Cristina BARA, director general, tel.: (021) 252.60.66; tel/fax : (021) 252.76.61, mail eco-clima@ecoclima.ro; ecoclima@clicknet.ro; tina.roman@ecoclima.ro În prezent pagina de Internet este in lucru.

[Tuburi radiante] Systema Romania S.R.L.

Firmă furnizoare de echipamente şi servicii în domeniul încălzirii industriale.

Firma oferă tuburi radiante modulare, tubulatură radiantă cu recircularea gazelor de ardere, cât şi echipamente clasice de încălzire – generatoare de aer cald, termoconvectoare.

Din gama serviciilor fac parte: consultanţă tehnică pentru proiectare, studii de fezabilitate, monitorizare şi evaluare a consumurilor energetice.

[Solar termic] S.C. REMCO TRADE S.R.L.

Firmă din România care comercializează tuburi şi panouri radiante, echipamente solare, pompe de căldură şi echipamente pentru producerea energiei din deşeuri pe bază de biogaz.

Persoana de contact este domnul Emil RĂCHITĂ, director general, având coordonatele tel: +40.21.2107484 sau +40.21.2602999, fax:: +40.21.2107484 sau +40 21 2602998, mobil: +40723.654477 şi adrese de e-mail:remcotrade@rdslink; remcotrade01@hotmail.com Pe moment firma nu dispune de o adresă url.

[Turbine abur] Tuthill Energy Systems

Firmă din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează turbine de abur cu puteri unitare de până la 7 MWe. Firma a fost recent preluată de Dresser – Rand din Statele Unite ale Americii, produsele Tuthill fiind comercializate sub numele acestei firme.

[Turbine gaze] Centrax Ltd.

Firmă din Marea Britanie care comercializează soluţii de generare energie electrică şi de co-generare, care utilizează turbine industriale cu gaze produse de Rolls – Royce.

[Turbine gaze] Unitech Electronics SRL

Firma din România care comercializeaza echipamente de pentru protecţia alimentării şi generarea de energie electrică, microturbine alimentate cu gaze naturale şi biogaz şi sisteme de co-generare.

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt