Concomitent cu acţiunile desfăşurate în conformitate cu obiectul său principal de activitate, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei asigură şi gestionarea resurselor financiare pe care continuă să le administreze, în conformitate angajamentele asumate prin Acordul Subsidiar de Grant încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Român pentru Eficienţa Energiei în data de 23 ianuarie 2003.

Resursele financiare gestionate, şi în prezent, de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi cu ajutorul cărora îşi realizează obiectul principal de activitate, au fost primite de către România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, de la Fondul Global de Mediu prin intermediul Bănci Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând ca agenţie de implementare. Concomitent, Ministerul Finanţelor Publice a acordat Fondului Român pentru Eficienţa Energiei dreptul de administrare a acestor resurse financiare. Operaţiunea în sine, a fost realizată prin încheierea a două acorduri, respectiv:

  • Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în data de 18 octombrie 2002,
  • Acordul de Proiect încheiat între Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în data de 18 octombrie 2002.

Gestiunea resurselor financiare se desfăşoară în conformitate cu Planul de afaceri al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei care include şi dezvoltarea detaliată a politicii de investiţii, un studiu de piaţă şi un plan de colaborare între instituţiile locale/parteneri. Planul de afaceri este revizuit anual şi aprobat de către Consiliul de Administraţie al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei este în deplină corelare cu prevederile financiare incluse în Planul de afaceri şi cu estimările financiare ale costurilor activităţilor curente. Veniturile şi cheltuielile realizate de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei sunt incluse în Execuţia bugetară anuală, în Bilanţ şi în Contul de profit şi pierdere.

Cu o ritmicitate impusă de către Consiliul de Administraţie, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei prezintă Situaţii Financiare privind Gestionarea resurselor financiare avute la dispoziţie (activele şi pasivele Fondului).

Planul de afaceri

Planul de afaceri este pregătit de Administratorul Fondului şi aprobat de Consiliul de Administraţie al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei. Documentul este o formă actualizată a versiunii deja aprobate, care ia în considerare modificările semnificative înregistrate pe piaţa naţională de eficienţă energetică pe întreg parcursul anului precedent.

Planul de afaceri este structurat în trei capitole. Conţinutul acestora este prezentat în sinteză.

Cap. 1 - Considerații generale

  • Experienţa acumulată de Administratorul Fondului şi consideraţiile pe marginea acesteia.
  • Secţiune aferentă concluziilor desprinse din activitatea desfăşurată în anul precedent.
  • Prezentarea unei scurte analize privind contextul finanţării investiţiilor în domeniul eficienţei energetice.

Cap. 2 - Planul de afaceri

  • Partea de bază a documentului în ansamblul său.
  • Focalizare pe strategia propusă de Administratorul Fondului şi aprobată de Consiliul de Administraţie.
  • Plan de parteneriat şi un plan de marketing.
  • Țintele activităţii de finanţare comercială a investiţiilor în domeniul eficienţei energetice pentru perioada următoare.

Cap. 3 - Concluzii

  • Trecerea în revistă a concluziilor parţiale prezentate în capitolele precedente

Bugetul anual

Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei este în deplină corelare cu prevederile financiare incluse în Planul de afaceri şi cu estimările financiare ale costurilor activităţilor curente.

Astfel, în dimensionarea resurselor financiare necesare acoperirii capitolului de cheltuieli sunt luate în considerare evaluările financiare aferente planului de parteneriat, cele aferente planului de marketing, necesare desfăşurării activităţilor de asistenţă tehnică (toate fiind parte integrantă a Planului de afaceri), precum şi cele necesare acoperirii costurilor operaţionale aferente desfăşurării activităţilor curente ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

Estimarea cantitativă a veniturilor care urmează a fi realizate în timpul execuţiei bugetare are la bază prognoza privind investiţiile în domeniul eficienţei energetice care urmează a fi finanţate de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei.

Pentru fiecare componenta a bugetului Fondului Român pentru Eficienţa Energiei precum si pentru sub-componentele sale, se ţine o contabilitate detaliată. Conturile reflecta, de asemenea, situaţia plăţilor pentru fiecare contract, utilizarea Contului Special, precum şi utilizarea altor surse de finanţare şi destinaţia fondurilor.

Directorul executiv, asistat de directorul financiar, pregăteşte şi înaintează spre aprobare execuţia bugetară anuală, bilanţul şi contul de profit şi pierdere şi proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

Execuţia bugetară, bilanţul şi contul de profit şi pierdere sunt aprobate anual de către Consiliul de Administraţie. Proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei este de asemeni aprobat, şi după caz, revizuit, de Consiliul de Administraţie.

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt